OK

Almedalen

Vården var en av de hetaste frågorna under årets Almedalsvecka. Vi var på plats för att initiera och driva debatt om svensk hälso- och sjukvård.

Ta del av vår direktrapportering från våra programpunkter på Twitter och Facebook.

 

Jämlik vård – utjämnar eller förstärker den medicinska forskningen ojämlikhet i vården?

'

Lunchmingel om hälsofrämjande arbete och levnadsvanor i vården


En värdefull vård i stället för NPM - hälso- och sjukvårdens utveckling
Fortbildning av läkare - en självklar del i hälso- och sjukvårdsproduktionen


Inbjudan >>

Program

Jämlik vård – utjämnar eller förstärker den medicinska forskningen ojämlikhet i vården?
Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Dag: 1/7 2014 09:30 - 10:30
Plats: Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1

Beskrivning av evenemanget: För att en jämlik vård ska kunna bedrivas krävs att samma möjlighet till utveckling finns oberoende av vilket sjukdomsområde det gäller och vem som är drabbad. Det är idag stora skillnader i tillgång till god forskning inom olika områden inom medicinen. Särskilt när det gäller äldre, multisjuka eller på annat sätt särskilda utsatta gruppers, sjukdomar. Vi kommer att, utifrån dagens situation, diskutera ansvaret för att analysera och vidta åtgärder för att utjämna gapet. Vilken roll har olika aktörer inom den medicinska forskningen; myndigheter, forskningsfinansiärer, forskare och övriga inom den medicinska professionen? Vilka sjukdomsgrupper är idag underbeforskade från ett jämlikhetsperspektiv, & hur kan det analyseras och åtgärdas? Vilka patientgrupper är i dag underrepresenterade i forskningen, och får därmed inte del av eventuella framsteg?

Medverkande: Katarina Hamberg, professor i allmänmedicin, Umeå universitet, Peter Allebeck, huvudsekreterare FORTE, Daniel Forslund, chefstrateg VINNOVA
Moderatorer: Kerstin Nilsson, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet. Margareta Hammarström, Chef för barn och kvinnosjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.


Hur ser insatserna för hälsofrämjande arbete och levnadsvanor ut i vården efter 2014

Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
Dag: 1/7 2014 11:00 - 12:00
Plats: Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1
Beskrivning av evenemanget: Insatser för hälsofrämjande arbete och levnadsvanor i vården efter 2014. Vid årsskiftet avslutas de projekt inom vårdprofessionerna som varit en del av implementeringen av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Dessa insatser har till viss del byggt på, och även varit en fortsättning på det arbete som bedrevs under FHIs Riskbruksprojekt. Frågan om levnadsvanor i vården blir ständigt allt mer aktuell, och genom åren har olika projekt genomförts för att stärka det arbetet. Frågan är nu hur den nationella motorn ska se ut i framtiden?
Medverkande: Åsa Wetterqvist, Moderator, SLS Levnadsvaneprojekt. Lars-Erik Holm, GD, Socialstyrelsen. Johan Carlson, GD, Folkhälsomyndigheten. Roger Molin, Socialdepartementet, Lars Jerdén, SLS Levnadsvaneprojekt, Lisa Österberg, Sjuksköterskeföreningen, Nina Fållbäck - Svensson, Hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket.


En värdefull vård i stället för NPM - hälso- och sjukvårdens utveckling
Arrangör:Svenska Läkaresällskapet
Dag: 2/7 2014 08:45 - 09:45
Plats:Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1
Beskrivning av evenemanget: Hälso- och sjukvården är i ständig förändring. De systemförändringar som genomdrivits har kommit att hota principen om vård utifrån behov som slås fast i Hälso- och sjukvårdslagen. Riksdagens prioriteringsplattform efterlevs inte. Våra medlemmar uttrycker växande svårigheter att arbeta utifrån professionella värderingar och yrkesetiska regler. Patientens och medborgarens behov får inte tillbörlig uppmärksamhet. För att utveckla sjukvården i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, Prioriteringsplattformen och professionella värderingar måste vårdens professioner tillsammans med politiker diskutera hur organisation och styrning av hälso- och sjukvård skall förändras. Ett ansvar vilar på politiken och ett annat på professionen. Läkaresällskapet har påbörjat ett långsiktigt arbete i detta sammanhang och kommer tillsammans med riksdagspartierna sjukvårdspolitiska talespersoner debattera sjukvårdens ledning, organisation och utveckling.

Medverkande: Karl Sallin, Moderator, Svenska Lälkaresällskapet.
Ingemar Engström, ordförande Svenska Läkaresällskapets etikdelegation, Pär Höglund, läkare och organisationsforskare. Medical Management Center, Karolinska Institutet, Filippa Reinfeldt, Sjukvårdslandstingsråd, Anders Jonsson, Hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson, Centerpartiet. Barbro Westerholm, Hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson, Folkpartiet. Anders Andersson, Ledamot i socialutskottet och Nordiska rådets välfärdsutskott, Kristdemokraterna. Emil Broberg, Ledamot i SKLs styrelse, Vänsterpartiet. Helene Öberg, Miljöpartiet. Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Representant, Moderaterna. Representant, Sverigedemokraterna.

Fortbildning av läkare - en självklar del i hälso- och sjukvårdsproduktionen
Arrangör:
Svenska Läkaresällskapet
Dag: 2/7 2014 10:15 - 11:15
Plats: Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1
Beskrivning av evenemanget: Fortbildningen utgör den längsta fasen i det livslånga lärandet för läkare. Trots det är den minst reglerad av de tre faserna och saknar struktur. Även om ansvaret för att ha rätt kompetens i första hand åvilar läkaren, kan inte fortbildningen enbart avgöras av läkarens egna önskemål. För att utveckla vården måste identifierade behov i den hälso-och sjukvårdande verksamheten, hos patienterna och för bästa möjliga hälsa i samhället motsvaras av fortbildningsmoment som förbättrar resultaten i dessa avseenden. Vårdens kvalitetsregister kan utgöra en källa för att identifiera behov av fortbildning. Alla läkare har inom ramen för sitt professionella uppdrag ansvar för att bidra till förbättring och utveckling av verksamheten samt för att utbilda kommande generationer. Därför måste fortbildningen ses som en självklar del av sjukvårdsproduktionen och inte som en kostnad eller belastning. Är sjukvårdshuvudmännen och verksamhetsansvariga beredda att skapa det utrymmet?
Medverkande: Filippa Nyberg, moderator, VD Svenska Läkaresällskapet, Stefan Lindgren, Vice ordförande, Svenska Läkaresällskapet. Eva Engström, Sveriges Läkarförbund. Birgitta Rehnby, Ordförande, Mag- och tarmförbundet. Olle Larkö, Dekanus, Sahlgrenska akademin Göteborg, Ingrid Östlund, bitr Hälso-och sjukvårdsdirektör i Örebro samt Tomas Vikerfors, verksamhetschef i Västerås.

Vården i Almedalen 2013
Gullers Grupp har sammanfattat förra årets vårdseminarier i rapporten
Vården i Almedalen 2013.

För mer information om SLS medverkan i Almedalen kontakta

Jaana Logren Bergqvist
jaana.logren@sls.se
08- 440 88 68