OK

Allvarliga vårdskador - otydlighet kring anmälningsplikt

Remissförslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) dnr 2.8-19505/2015


Efter den 1 januari 2016 kan det komma att finnas tre rättsliga dokument
angående vårdgivarnas anmälningsplikt av allvarliga vårdskador vilket kan bidra till oklarhet och missförstånd i vården. Vi anser att det vore önskvärt med en klar tidsgräns för när anmälan ska ske efter det att händelsen inträffat. På motsvarande sätt bör det finnas en bortre gräns för när vårdgivarens utredning ska vara klar.  
Patientsäkerhetsförordningen anger inom vilka områden som Socialstyrelsen respektive Inspektionen för vård och omsorg har bemyndigande att utfärda föreskrifter. Socialstyrelsen har i SOSFS 2015:12 gett ut en föreskrift om utredning av vårdskador och IVO har som en ”följdföreskrift” föreskrivit hur anmälan av de allvarliga vårdskadorna ska ske.

Efter den 1 januari 2016 kan det komma att finnas tre dokument angående vårdgivarnas anmälningsplikt av allvarliga vårdskador:

1) Patientsäkerhetslagen (PSL; 3 kap. 3§ och 5§),                                                                      
2) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:12) om utredning av vårdskador samt                                                                                                              
3) IVO:s (HLSF -FS 2015:XX) föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador
                                                                                                            
Vi ifrågasätter om det är ändamålsenligt att ha så många rättsliga dokument kring denna fråga och om man övervägt risken för oklarhet och missförstånd i vården. Vi tror att det finns en betydande risk för detta i praktisk vardagssjukvård och det vore därför önskvärt att det mycket tidigt i HLSF -FS 2015: XX framgår hur föreskriften knyter an till SOSFS 2015:12. Det framgår inte klart om checklistan är menad att vara ett stöd eller om den är en del av blanketten som ska skickas in ifylld.

Läs hela remissvaret >>