OK

Årets Hippokratespristagare

Läkaresällskapets etikpris till Mia Furebring, Akademiska sjukhuset, för hennes insatser att lyfta etiken i det kliniska arbete

Överläkare Mia Furebring, verksam vid verksamhetsområde Infektionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala, har av Läkaresällskapet utsetts till årets Hippokratespristagare för sina insatser för att lyfta medicinsk-etiska frågor i den kliniska vardagen.

- Det är en stor ära för mig att bli tilldelad Hippokratespriset. Jag är både överraskad och tacksam, säger Mia Furebring, som får priset för att hon ”i sin läkargärning integrerar medicinsk specialistkompetens med ett omfattande engagemang för etiska frågor”.

Mia Furebring sätter alltid patientens bästa och integritet i centrum i samråd med de anhöriga inför svåra beslut som livsuppehållande åtgärder vid obotliga sjukdomstillstånd eller återupplivning vid hjärtstillestånd. Genom utbildningsdagar, etikronder och etikseminarier för klinikens medarbetare tar hon regelbundet initiativ till att kunskapen och diskussionerna inom detta svåra område utvecklas.

Med sin vilja att förmedla kunskap och stimulera till diskussion kring svåra etiska frågeställningar bidrar Mia Furebring i mycket hög grad till att den etiska diskussionen på kliniken hålls levande och aktuell.

Mer information:
Lämnas av Anders Ågård, 076-136 03 64, eller Kristina Söderlind Rutberg,
070-620 60 48.

Hippokratespriset, Svenska Läkaresällskapets etikpris, tilldelas läkare som har en etisk medvetenhet, är kliniskt verksamma och aktiva i undervisningen samt en förebild för kollegor, medarbetare och studenter. Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapet, efter förslag från SLS Delegation för medicinsk etik, sedan 2003.


Priset delas ut vid SLS Årshögtid 4 november.

Programmet för Årshögtiden. Läs mer om SLS övriga pristagare