OK

Den ojämlika forskningen

Om vi ska kunna driva en jämlik vård, som är fri från omotiverade skillnader,
måste det förutom att den kunskap som finns i dag ska komma alla till del
på ett likvärdigt sätt, också finnas likvärdiga möjligheter till forskning och utveck-
lande av ny kunskap,oberoende av vilken sjukdom det gäller och vem som är drabbad.

Så ser det inte ut i dag! Det finns stora skillnader i tillgång till god forskning inom
olika områden i medicinen. Särskilt när det gäller äldre, multisjuka eller på
annat sätt utsatta grupper, är bristen på god forskning ofta iögonenfallande.
Hur ska vi se på att det inom ett så utbrett och vardagligt problem som till
exempel bensår hos äldre, som orsakar betydande lidande, inte finns mer än en
handfull studier av måttlig kvalitet vad gäller behandling och prevention, medan
vi lätt kan identifira flera tusen kliniska behandlingsstudier inom till exempel det
kardiovaskulära området? Felet är förstås inte den omfattande kardiovaskulära, ofta
mycket goda forskningen, utan bristen på motsvarande goda forskning inom andra
”ogla morösa” områden.

Vad kan göras för att initiera god forskning inom ”underbeforskade” områden och vems ansvar är det, var temat för seminariet. Att det måste vara ett delat ansvar mellan forskningsfinansiärer och forskarsamhället är klart, men hur en förändring ska kunna åstadkommas konkret är mer komplext. Frågan är identifierad, vi
fortsätter diskussionen vid årets Medicinska riksstämma.