OK

Det hälsofrämjande samhället och läkarnas ansvar

Under ett seminarium om det hälsofrämjande samhället som Svenska Läkaresällskapet anordnade under onsdag förmiddag i Almedalen belystes hur samhället kan bli mer hälsofrämjande. Panelen diskuterade hur reglering av alkohol och tobak påverkar hälsan, samt hur man ska tänka hälsofrämjande när man planerar för nya bostäder.

Ett område där staten kan reglera hälsofrämjande insatser är inom alkohol- och tobaksanvändning. Gabriel Romanus lyfte fram att de svenska föräldrarna idag har en mer restriktiv instälning till att köpa ut eller bjuda sina barn på alkohol.

"Detta har inte kommit av sig själv. På 1980-talet tyckte man att det var viktigt att lära barnen att dricka vin på vettgt sätt. Nu tycker de flesta föräldrar att det är viktigt att lära dem hur man har roligt utan alkohol."

Romanus skulle gärna se att Läkaresällskapet blev ännu mer aktiva i att arbeta för och främja en hälsofrämjande politik:

"Grundläggande för att fatta bra beslut är att man har kunskap. Ett demokratiskt krav är att veta vad man ska undvika för att skada sig. Det är i första hand primärvårdens ansvar att tala med människor om riskerna med alkohol. Undersökningar har visat att vårdpersonal ofta tyckte att detta samtal var genant, medan patienterna såg det som självklart att de fick svara på frågor om sina alkoholvanor."

Gösta Alfvén, specialist i barn- och ungdomsmedicin, redogjorde för hur staden och stadsplanering påverkar människors hälsa.

"Nu befinner vi oss i en liknande situation som när man byggde miljonprogrammet. Det behövs 700 000 nya bostäder. Då är det extra viktigt att fundera igenom hur vi ska bygga så att staden blir hälsofrämjande. Här behovs input från oss läkare om hur buller, luftföroreningar och sådana saker påverkar folks hälsa."

Alkohol- och tobaksanvändning är två saker som samhället har möjlighet att reglera. Gabriel Romanus lyfte fram att de svenska föräldrarna idag har en mer restriktiv instälkning till att köpa ut eller bjuda sina barn på alkohol.

"Detta har inte kommit av sig själv. På 1980-talet tyckte man att det var viktigt att lära barnen att dricka vin på ett vettigt sätt. Nu tycker de flesta föräldrar att det är viktigt att lära dem hur man har roligt utan alkohol.

Romanus skulle gärna se att Läkaresällskapet och professionen blev vännu mer aktiv att arbeta för och främja en hälsofrämjande politik:

"Grundläggande för att fatta bra beslut är att man har kunskap. Ett demokratiskt krav är att veta vad man ska undvika för att skada sig. Det är i första hand primärvårdens ansvar att tala med människor om riskerna med alkohol. Undersökningar har visat att vårdpersonal ofta tyckte att detta samtal var genant, medan patienterna såg det som självklart att de fick svara på frågor om sina alkoholvanor."

Göran Boethius, medicinsk och tobakspolitisk expert, Tobaksfakta, lyfte fram vikten av att professionen engagerar sig mer i opinionsbildning:

"Enskilda läkare måste första att detta är en viktig roll av vår verksamhet. Vi kan inte bara stå nedströms och ta hand om de redan skadade, vi måste även opinionsbilda."