OK

En skam för svensk hälso- och sjukvård

I går (2015-05-18) berättade DN Stockholm om Åke Söderlind som på sexton månader träffat 66 olika läkare och fått 30 mediciner, men ingen ansvarig läkare. Svenska Läkaresällskapet kommenterar fallet.

Åke Söderlinds erfarenheter från hälso- och sjukvården är en förfärande läsning. Tyvärr är han inte ensam om möten med en splittrad och okoordinerad hälso- och sjukvård som ger dessa oacceptabla konsekvenser. Åke och hans anhöriga säger att de mött läkare som tvingas arbeta i ett system utan samordning och helhetssyn.

Svensk hälso- och sjukvård har under de senaste åren utsatts för stora organisatoriska reformer som syftat till att med olika incitament styra vården med större kraft från den politiska och administrativa nivån. Från Svenska Läkaresällskapet anser vi att det är hög tid att grundligt ompröva dessa reformer, som ofta förs samman under begreppet ”New Public Management”. Läkare och övrig vårdpersonal har i allt högre grad blivit kuggar i ett system där man försöker styra en komplex organisation som sjukvård utifrån industriella principer. Tillgänglighet har prioriterats framför kontinuitet, produktivitet framför effektivitet och kvalitet. Ytterst är det förstås patienterna som blir lidande av dessa förändringar men också vi som arbetar i vården upplever att det professionella handlingsutrymmet blivit allt mindre. Vi tvingas ofta arbeta efter principer som inte är i överensstämmelse med riksdagens prioriteringsprinciper eller med vår yrkesetik.

Den bristande kontinuiteten är ett av de allvarligaste problemen i dagens hälso- och sjukvård. Det gäller såväl primärvården som den sjukhusbaserade vården. Den vård som erbjudits Åke Söderlind är under all kritik och är en skam för svensk hälso- och sjukvård. Från Svenska Läkaresällskapet har vi under de senaste åren i upprepade sammanhang påpekat att vården belastas med alltfler yttre krav från politik och administration som stjäl tid och energi från det egentliga uppdraget – patientens bästa möjliga hälsa. Dagens ersättningssystem är alltför detaljerat, premierar ofta fel saker och bygger inte alltid på patientens perspektiv. Till detta kommer dysfunktionella IT-system som gör att kommunikationen mellan olika delar av vården försvåras eller omöjliggörs. Den ena handen vet inte alltid vad den andra gör.

Åke Söderlind har, liksom alla andra patienter och särskilt de med långvariga sjukdomstillstånd, en ovillkorlig rätt till en bättre kontinuitet i vården.  Det finns klara vetenskapliga belägg för att en vård som bygger på god kontinuitet ger högre medicinsk kvalitet till ett lägre pris. Till detta kommer att patientnöjdheten ökar påtagligt.

Det finns inga enkla förklaringar till den situation som Åke Söderling erfarit och därför heller inga enkla lösningar. En god början till förändring är emellertid att alla inblandade parter – politik, administration, alla vårdprofessioner – förenas i uppfattningen att en bättre kontinuitet i hälso- och sjukvården är nödvändig och måste prioriteras högt på agendan. Alla parter, vilket naturligtvis också gäller läkarprofessionen, behöver i den processen också idka självkritik över det egna ansvaret och i dialog med övriga gemensamt arbeta med att tillsammans komma åt grundproblemen.

Svenska Läkaresällskapet arbetar just nu med ett projekt under rubriken ”En värdefull vård” som vårt bidrag till att ge en adekvat problemformulering av dagens hälso- och sjukvård parat med förslag till en bättre organisation och ledning av densamma. Vi tror att det går att bedriva en betydligt bättre hälso- och sjukvård utan stora resurstillskott och delar Söderlings uppfattning om att det är systemfel i hälso- och sjukvården som behöver adresseras. Vi kan erbjuda en god medicinsk kvalitet till en rimlig kostnad men behöver göra oss av med system som inte stöder professionens ambitioner om en god vård för alla och som primärt bygger på att den med störst behov ska gå först i kön.

För Svenska Läkaresällskapet

Kerstin Nilsson, ordförande
Ingemar Engström, ordförande i Delegationen för medicinsk etik
Karl Sallin, ordförande för projektet "En Värdefull Vård"

För pressfrågor eller bokning av intervju kontakta

Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75
Jaana Logren Bergqvist, jaana.logren@sls.se, 08-440 88 68