OK

En värdefull vård

Debatten om hälso- och sjukvårdens styrsystem, ofta kallat New Public Management, går nu in i en ny fas.


Svenska Läkaresällskapet lanserar projektet ”En värdefull vård” med syfte att analysera hälso- och sjukvårdens utveckling de senaste åren – styrformer, struktur, organisation och administration.


Vi menar att de systemförändringar som skett under senare år försvårar läkares möjligheter att arbeta i enlighet med sina yrkesetiska regler och Hälso- och sjukvårdslagens principer.

Vi har gått från en behovsstyrd till en efterfrågestyrd vård, vilket hotar behovs- och
solidaritetsprincipen, som enligt riksdagens prioriteringsplattform ska vara överordnad kostnadseffektivitetsprincipen. Efterfrågestyrd vård kan dessutom leda till ökade kostnader.

Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patientens behov.

Arbetet kommer att bedrivas enligt två huvudlinjer
1) Med utgångspunkt i SLS kärnvärden; vetenskap, utbildning, etik och kvalitet,
Hälso-och sjukvårdslagens portalparagraf samt läkarnas yrkesetiska regler kommer vi att analysera sjukvårdens utveckling när det gäller styrformer, organisation och finansiering.
SLS position i dessa frågor kommer att tydliggöras och alternativa former för hälso- och sjukvårdens ledning kommer att presenteras i ett policydokument.

2) Arbetsgruppen kommer att bedriva fortlöpande opinionsbildning kring dessa frågor genomartiklar, tisdagsdebatter, seminarier på Almedalen och Medicinska riksstämman samt,inte minst, genom enskilda kontakter med nyckelpersoner på området.

Arbetsgruppen består av
Karl Sallin, ordförande, ST-läkare i pediatrik, Stockholm, ledamot av SLS delegation för medicinsk etik och SLS nämnd
Peter Friberg, klinisk fysiolog, Göteborg, tidigare ordförande i SLS
Märit Halmin, anestesiolog, Stockholm, initiativtagare till Läkaruppropet
Rurik Löfmark, kardiolog, Gävle, tidigare ledamot av SLS delegation för medicinsk etik
Lollo Makdessi, gynekolog, Norrköping, initiativtagare till Läkaruppropet
Karl Sallin, ST-läkare i pediatrik, Stockholm, ledamot av SLS delegation för medicinsk etik och SLS nämnd
Astrid Seeberger, nefrolog, Stockholm, debattör och SLS Hippokratespristagare 2012

Nominera kollegor!


När detta projekt lanserades hörde många medlemmar spontant av sig till SLS eller till Läkaruppropet, som har liknande frågor i fokus. Vi vill ta vara på era synpunkter och konstruktiva förslag till hur vi får en hälso- och sjukvård som på ett bättre sätt synliggör och tar till vara patientens behov – genom hälso- och sjukvårdens, och SLS, grundläggande kärnvärden; vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.

Vi inbjuder nu alla sektioner/föreningar och medlemmar att NOMINERA KOLLEGOR  som ni vet eller tror har viktiga bidrag att lämna i detta arbete.

Vi kommer utifrån dessa nomineringar att forma en REFERENSGRUPP som kommer att sammankallas en till två gånger per termin de närmaste två åren, som hel- eller halvdagsmöten i Stockholm. Närmast kommer referensgruppen att mötas den 15/5 och den 16/10, kl. 12-17på Svenska Läkaresällskapet. (SLS står för lokal och förtäring.)

Ta upp frågan på arbetsplatsmöten eller i kafferummet och skicka in förslag på personer till denna referensgrupp.
Gruppen kommer att sättas samman så varierat som möjligt vad gäller kön, ålder, specialitet och arbetsort.
Vi vill ha in era nomineringar senast den 10/4.

Nomineringar sker per e-post till
envardefullvard
(at)sls.se
Vi önskar följande uppgifter:
Namn, E-postadress, Ungefärlig ålder, Specialitet, Motiv till nomineringen (dvs. vad du tror att just denna person kan tillföra projektet).

Till pressmeddelande på My News Desk >>