OK

Svenska Läkaresällskapet efterlyser tydligare etiska riktlinjer för klinisk innovation


Vi har som många andra tagit del av händelseutvecklingen och rapporteringen i medierna kring KI och forskaren Paolo Macchiarini och det ställer många frågor på sin spets.

I ljuset av vad som skett ser vi ett stort behov av att området klinisk innovation utreds närmare. Svenska Läkaresällskapet efterlyser tydligare riktlinjer som avser gråzonen mellan forskning och klinik.

Historien visar även att kunskap om och respekt för grundläggande etiska principer i hälso- och sjukvård och forskning behöver stärkas. Det finns ett stort behov av en breddsatsning på medicinsk etik i utbildning och forskning.

Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation och Forskningsdelegation kommer att arbeta vidare med frågan.

Svenska Läkaresällskapet, som oberoende ideell organisation, verkar för att förbättra svensk hälso- och sjukvård för patientens bästa. Målet är en jämlik hälso- och sjukvård av hög kvalitet som bygger på medicinsk vetenskap, etik och beprövad erfarenhet.