OK

Förslag för en mer effektiv sjukvård

Den 13 januari 2016 lämnade Göran Stiernstedt och hans medarbetare över betänkandet Effektiv vård till statsrådet Gabriel Wikström (S) efter att under två år utrett den svenska hälso- och sjukvårdens effektivitet.

Svenska Läkaresällskapet tar emot betänkandet med stort intresse och kommer att ägna förslagen uppmärksamhet under ett inplanerat nämndinternat i slutet av januari.

– Utredningen är omfattande och vi ser fram emot att läsa och diskutera den djupare i nämnden. Jag har tagit del av en kortare sammanfattning och är särskilt positiv till förslaget om en hälso- och sjukvård som utgår från patientens behov och kontinuitet, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

En del av förslagen går i linje med de förslag som arbetsgruppen för ”En Värdefull Vård” presenterar i sin rapport. 

– Att kraftigt minska detaljstyrningen är nödvändigt. Styrning bör handla mindre om kontroll och mer om tillit till personalens förmåga, där är vi helt eniga, och detsamma gäller primärvårdens betydelse för en effektiv hälso- och sjukvård, säger Karl Sallin, ordförande i arbetsgruppen "En Värdefull Vård".

Några av förslagen i utredningen

Inför en ”nationell konsultationsordning” för sjukvården som innebär regelbundna möten på politisk toppnivå mellan regeringen och landsting/regioner där hälso- och sjukvårdsfrågor som berör hela landet diskuteras för att nå gemensamma lösningar.

Landstingen blir skyldiga att samarbeta och gemensamt utföra vissa uppgifter när det ”är motiverat av kvalitets- och effektivitetsskäl”.

Ny lagstiftning med ett nationellt utformat uppdrag för primärvården. Bland annat att primärvården får ett tydligare akutuppdrag som innebär att den ska vara tillgänglig för befolkningen dygnets alla timmar.

Dela upp primärvården i två delar. Allmän primärvård som omfattas av nuvarande vårdvalssystem och riktad primärvård som undantas från det obligatoriska vårdvalssystemet.

Den riktade primärvården ska erbjuda primärvård för äldre med omfattande behov.

Den riktade primärvården ska utföras gemensamt med kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst/omsorg för äldre med omfattande behov. Detta ska utföras gemensamt av en utförare.

Remisskrav för akut hälso- och sjukvård vid sjukhus.

Vårdgarantin ska göras professionsneutral. Istället för en garanti om att få besöka läkare inom sju dagar ska det bli en garanti om att få medicinsk bedömning inom tre dagar.

Kommunerna ska få rätt att anställa läkare om landsting och kommun kommer överens om detta.

En stående kommitté för nationell samverkan om kompetensförsörjningen i vården.

Regeringen ska utreda utformningen av framtidens sjuksköterskeutbildning och bland annat utreda avvägningen mellan praktisk tjänstgöring och teoretisk utbildning.

Socialstyrelsen ska utreda om tjänstgöring i primärvården ska ingå för ST-läkare i specialiteter som ”regelmässigt behöver samverka med primärvården”.

Nationella kompetenskrav för undersköterskor och vårdadministratörer


Läs mer

Effektiv vård - Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. SOU 2016:2 >>

”Våra förslag för en mer effektiv sjukvård >>
Dagens Medicin debatt 2016-01-13

Mer information om projektet "En Värdefull Vård" >>