OK

Generisk förskrivning gagnar patientsäkerheten


Remiss avseende uppdrag till Läkemedelsverket att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte, dnr S2011/08290/FS

Svenska Läkaresällskapets uppfattning är att generisk förskrivning skulle gagna patientsäkerheten både direkt,
genom tydligare kommunikation kring aktiv substans och tydligare märkning av förpackningar, och indirekt,
genom bättre utbildad hälso- och sjukvårdspersonal med ett gemensamt språkbruk kring aktiva läkemedelssubstanser.
På sikt ser vi också att beslutsstöd kring läkemedelsbehandlingen kan byggas på ett enklare och säkrare sätt med aktiv substans i fokus,
istället för varuförpackningar.

Svenska Läkaresällskapet rekommenderar

att möjligheten att förskriva generiskt snarast införs i Sverige
att LV i samarbete med andra myndigheter och berörda aktörer arbetar vidare med en översyn av hela ordinations- och expeditionsprocessen, för att med patienten i fokus finna de arbetssätt som bäst tar till vara både förskrivarens och expedierande farmaceuts kompetens och tid

Läs hela remissvaret >>