OK

Underbeforskning bidrar till en ojämlik vård

 
För att komma till rätta med de växande hälsoskillnaderna i samhället planerar regeringen att tillsätta en kommission för jämlik hälsa. Det långsiktiga målet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Kommissionen ska bland annat identifiera vad det är som orsakar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper och lämna förslag på hur dessa kan minskas.
 
Svenska Läkaresällskapet välkomnar den planerade kommission, och vill i detta sammanhang också lyfta vikten av en mer jämlik forskning. Det finns stort utrymme för förbättring när det gäller sjukdoms- och samhällsgrupper som hamnar utanför den medicinska forskningens radar.

- Om vi ska kunna driva en jämlik vård, som är fri från omotiverade skillnader, måste det förutom att den kunskap som finns i dag ska komma alla till del på ett likvärdigt sätt, också finnas likvärdiga möjligheter till forskning och utvecklande av ny kunskap, oberoende av vilken sjukdom det gäller och vem som är drabbad, säger Kerstin Nilsson, Läkaresällskapets ordförande. 

- Så ser det inte ut i dag! Det finns stora skillnader i tillgång till god forskning inom olika områden i medicinen. Särskilt när det gäller äldre, multisjuka eller på annat sätt utsatta grupper, är bristen på god forskning ofta iögonenfallande, avslutar Kerstin Nilsson.