OK

Offentlig vård ska ges efter behov


Ingen ska kunna köpa sig till bättre vårdkvalitet i den offentliga vården, anser Statens medicinsk-etiska råd (Smer) i en rapport som publicerades den 29/1 2015.

Rådet anser att medfinansiering strider mot hälso- och sjukvårdens mål och värdegrund: en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det största behovet ska ges företräde. Rådet menar att medfinansiering kan komma att påverka denna värdegrund genom att man gradvis riskerar att överge tanken om en offentligt finansierad sjukvård av hög kvalitet till alla. Resultatet kan bli en offentlig sjukvård på låg basnivå och risk för en ökad grad av ojämlikhet i hälsa. Smer uppmanar nu landstingen att göra fördjupade etiska analyser inför beslut om med- och egenfinansiering av enskilda hälso- och sjukvårdsinsatser.

Läs rapporten: Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter >>

Det är patientens behov av vård som ska avgöra vilken insats som den offentliga vården ska erbjuda, inte patientens möjlighet att betala för sig. Det säger Svenska Läkaresällskapet i en kommentar till den rapport som Statens medicinsk - etiska råd (SMER) publicerat.

– Läkaresällskapet ställer sig bakom resonemangen i rapporten och delar oron för att medfinansiering kan leda till en offentlig hälso- och sjukvård där basnivån blir lägre än i dag, säger Kerstin Nilsson, Läkaresällskapets ordförande.

– Målet måste alltid vara vård på lika villkor för hela befolkningen, säger Ingemar Engström, ordförande i Läkaresällskapets Etikdelegation och
sakkunnig i SMER.