OK

Remissvar: Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)


Svenska Läkaresällkskapet välkomnar detta mycket omfattande betänkande med den övergripande målsättningen att förbättra informationshantering inom vården såväl avseende tillgång i vårdens övergångar samtidigt som skyddet för den enskilde måste värnas. Det mest positiva är att informationen avses följa den enskilde och inte organisationen. I många avseende presenteras förbättringar och förenklingar men i andra avseenden kvarstår otydligheter och brister i skyddet av den enskildes integritet.

Många inom läkarprofessionen hyser stor oro för att olika former av elektronisk informationshantering i allt högre grad ska ta tid och resurser från mötet mellan läkare och patient inom ramen för en förtroendefull relation. En sådan utveckling skulle hota patientsäkerhet och vårdkvalitet.

Det är högst angeläget att såväl lagstiftning som informationssystem utvecklas i en riktning som gör att den elektroniska informationshanteringens potential tas tillvara vad gäller att stödja såväl patientdelaktighet som den förtroendefulla relationen mellan läkare och patient och det högkvalitativa mötet mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.

Följande punkter är otillräckligt tillgodosedda i betänkandet:

  • Konsekvenserna av den ökad tillgången på information utan samtycke för den enskildes integritet
  • Avskaffande av signeringstvång
  • Resurser för information och utbildning avseende införande av nya regler och tolkningar
  • Verksamhetschefers kompetens att tolka nya regler, som inte är tillräckligt definierade
  • Betydelsen av strukturerad information för att klara av ändamålsenligt informationsflöde över organisationsgränser och för forskning
  • Införandet av kod för ordinationsorsak i läkemedelsrecept

Remissvar SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid (Dnr 2014/112/FS)