OK

Större fokus på angivna mål under läkarnas ST efterlyses

 

Svenska Läkaresällskapet har i dagarna lämnat in ett remissvar med anledning av  Socialstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring.

I remissvaret betonar Svenska Läkaresällskapet vikten av att utbildningsprocessen under ST måste bygga på kompetenser som läkaren har från sin grundutbildning och vidareutveckla dessa mot tydligt angivna mål. Det aktuella förslaget betonar i vår mening utbildningsprocessen istället för att fokusera på målen.
 
Svenska Läkaresällskapet förordar vidare att alla kliniker och enheter som bedriver ST-utbildning måste genomgå en extern granskning för att säkerställa kvaliteten. De kliniker som inte uppvisar tillräckligt god kvalitet bör fråntas möjligheten att utbilda ST-läkare.

SLS generella ståndpunkter

SLS ser ST som en länk i den enskilde läkarens kompetensutveckling som börjar med grundutbildningen, via idag AT som ger rätten att själv utöva yrket som legitimerad, via ST för att uppnå fullvärdig ämneskompetens, till det livslånga lärandet och behovet av kontinuerlig fortbildning. Det är av avgörande betydelse att det finns en tydlig och genomtänkt progression i lärandet från en nivå till nästa.
Kompetensen bör definieras av mätbara och tydliga mål som objektivt ska kunna dokumenteras. Vägen dit går via utbildningsprocessen som måste ha möjlighet att utformas efter individens och utbildningsställets förutsättningar, men slutresultatet ska alltid uppfylla de uppsatta slutliga lärandemålen.

Utifrån dessa övergripande ståndpunkter vill vi lämna följande synpunkter på förslaget till reviderade föreskrifter.

- Kompetenskraven i målen a och b kan inte anses fylla kravet på progression från grundutbildningen. De förefaller utformade utan att information inhämtats om vilka krav som ställs i de nationella målen för läkarexamen, och får anses i alltför hög grad ligga på samma eller tom lägre nivå än de krav som ställs på den examinerade läkaren.

- De uppnådda läranderesultaten måste prövas och dokumenteras objektivt. Att verksamhetschefen intygar kompetensen utgör inte garanti för en rättssäker och oberoende prövning. Kompetensen bör prövas fortlöpande genom hela ST-tiden med objektiva och validerade metoder. En specialistexamen som prövar hela kompetensen och genomförs i slutet av ST där kompetensen tidigare prövats fortlöpande bör också övervägas.

- Tvärt emot vad som stipuleras i det aktuella förslaget där lärandeformerna reglerats medan kriterier för måluppfyllelese saknas, så menar vi att målen bör vara tydligt definierade med tydliga kompetenskrav, medan vägen dit kan se olika ut beroende på den enskilda ST-läkarens behov och de förutsättningar som råder.

- För att STs kompetensmål ska kunna uppnås i en klinisk verksamhet krävs en tillräckligt omfattande verksamhet på tjänstgöringsstället som utbildar. Merparen av läranderesultaten ska kunna uppnås genom klinisk tjänstgöring.

- Alla kliniker/enheter som bedriver ST-utbildning måste genomgå en extern granskning för att säkerställa kvaliteten. De kliniker som inte uppvisar tillräckligt god kvalitet bör fråntas möjligheten att utbilda ST-läkare.

Vi ser det som allvarligt att dessa aspekter saknas i det aktuella förslaget, men inser samtidigt att det sannolikt inte finns utrymme att justera detta i nuläget. Vi menar däremot att processen att utveckla ST i denna riktning måste påbörjas snarast.


Till Svenska Läkaresällskapets remissvar >>
 
Till Socialstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring – inklusive målbeskrivningar. Diarienummer 4.1.1-27795/2014. Se sid 1122-1135 >>