OK

SLS stödjer förslaget om avgiftsfri mammografi


Svenska Läkaresällskapet stödjer förslaget att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år i syfte att stärka kvinnors hälsa och åstadkomma en mer jämlik vård.

I dagens system förekommer skillnader i utnyttjande av erbjudandet om mammografiscreening, knutet till bland annat socioekonomisk situation.
Det finns dessutom regionala skillnader avseende nuvarande avgifter.

En av de viktigaste faktorerna för att kunna bota cancer, är att den upptäcks i ett tidigt skede. Enligt Socialstyrelsen sänker screening med mammografi dödligheten i bröstcancer med 16-25 procent.

Syftet med förslaget är att öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper.

Svenska Läkaresällskapet delar bedömningen att avgiftsfrihet kan bidra till en mer jämlik vård, och stödjer förslaget som presenteras i Socialdepartementets remiss Avgiftsfrihet för vissa former av screening inom hälso- och sjukvården S2015/06987/FS.

Till SLS remissvar >>