OK

Stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning


Läkaresällskapet anser att Försäkringskassans nya förslag om ersättning för merkostnader och bidrag för omvårdnad till barn med funktionshinder är fördelaktigt ur jämställdhets- och rättssäkerhetsperspektiv men att det riskerar att få oönskade ekonomiska konsekvenser när de flerfunktionshindrade barnen blir vuxna.


Svenska Läkaresällskapet ser fördelar ur jämställdhets- och rättssäkerhets-perspektiv med det nya förslaget att byta från Handikappersättning respektive Vårdbidrag till ”Merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning” och ”Omvårdnadsbidrag till föräldrar vid funktionsnedsättning hos barn”. Att underlätta för båda föräldrarna att kunna få merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag ger dem möjlighet till ett mer jämställt omhändertagande av sitt barn, och det gynnar familjerna. Det är också värdefullt att lagstifta om möjligheten att gå ner i arbetstid efter att barnet fyllt åtta år, men det borde gälla båda föräldrarna.

En ambition bakom förslaget är att minska kostnaderna. Det nya förslaget kan dock i realiteten innebära betydande merarbete för närstående eller boendestödjare, och ställa stora krav på dem som intygsskrivare, när de olika kostnaderna kopplade till ersättning ska intygas.

Läkaresällskapets invändningar mot det nya förslaget är att det riskerar att medföra försämringar av de ekonomiska förutsättningarna för vuxna med funktionsstörning, som redan idag har en mycket begränsad tillvaro. De tillhör de allra mest resurssvaga i vårt samhälle och har ingen chans att själva någonsin höja sin inkomst. Många är ekonomiskt beroende av anhöriga hela livet.

En del av dem som har handikappersättning idag är personer med funktions-nedsättning från barndomen, oftast utvecklingsstörning. Försäkringskassan föreslår i sitt nya förslag att merkostnadsersättning ska kunna betalas ut till alla med funktionsnedsättning under minst ett år, även på grund av sjukdom. Detta kommer att inkludera nya grupper, t ex personer med långvarig psykos, depression, emotionellt instabil personlighetsstörning, tvångssyndrom och andra som inte tidigare varit påtänkta för handikappersättning, och kan innebära oväntade ekonomiska konsekvenser.

Remissvar Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58) >>