OK

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård


Vården har på senare år gått från att vara behovsstyrd till efterfrågestyrd. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patien­ternas behov och leder till ökade kostnader. För att vända denna utveckling kraftsamlar Svenska Läkaresällskapet nu kring några områden som är avgörande för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård, baserad på etiska principer och utformad på professionella grunder. Ett sådant område är en stärkt primärvård.

– Det råder sedan länge samstämmighet mellan politiker, myndigheter och läkarprofessionen om en utbyggnad av primärvården, men lite har i realiteten hänt, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Första linjens sjukvård och allmänmedicinens roll måste stärkas i framtidens hälso-och sjukvård men vi måste också bredda så att organspecialister och andra yrkesgrupper kan komma in som resurser redan i första linjen, fortsätter Stefan Lindgren.  

SLS har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att belysa hur första linjens sjukvård kan stärkas. Arbetsgruppen kommer att belysa effektiva arbetsformer och rimliga prioriteringar i första linjen. En central fråga är hur den ”friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård kan tillgodoses på ett resurseffektivt sätt. Detta för att nödvändiga resurser ska kunna fördelas för att möta beho­vet av kontinuitet och samordning för pati­enter med långvariga och komplexa sjukdoms­tillstånd.

Det krävs politiskt ledarskap för att göra upp med NPM och skapa en styrkultur som utgår från tillit, personligt ansvar och individuella möten. Organisation och ledning av dagens hälso- och sjukvårdssystem är inte ändamålsenliga. Detta leder till att vården har svårt att möta såväl lagens krav som patienternas och samhällets behov. Nyligen tillsatte regeringen en ny särskild utredare, Anna Nergårdh, med uppdrag att fördjupa analyserna i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård.

– Det finns en hel del intressanta förslag i utredningen Effektiv vård, som kan utvecklas vidare, säger Lars Borgquist, professor emeritus vid Linköpings universitet och ordförande i Läkaresällskapets nyinrättade arbetsgrupp. Bland annat kan synen på andra specialister än allmänmedicinska i primärvården förtydligas liksom förslaget om en allmän och riktad primärvård, säger Lars Borgquist. Utgångspunkten för arbetsgruppens arbete blir tillit och patientsäkerhet, sjukvård på lika villkor samt kontinuitet och tillgänglighet för kroniskt sjuka, med hänsyn tagen till ekonomiska och demografiska utmaningar.

Arbetsgruppen kommer i vår att träffa regeringens nya utredare Anna Nergårdh och redovisar sitt uppdrag till Läkaresällskapets styrelse i slutet av 2017.

Bakgrund

Svenska Läkaresällskapets (SLS) arbetsgrupp "En Värdefull Vård" (EVV) föreslog 2015 i rapporten, ”En Värdefull Vård – En hälso- och sjukvård med människan i centrum”, bland annat att alla invånare ska erbjudas fast läkarkontakt med specialistkompetens i allmänmedicin.

SLS fullmäktige 2016 beslutade att SLS ska förverkliga den ambition som uttryckts i EVV-rapporten. En arbetsgrupp har tillsatts som ska lämna förslag på hur första linjens sjukvård och allmänmedicinens roll ska stärkas för att kunna spela en huvudroll i den framtida hälso-och sjukvården. I uppdraget ingår även att beakta hur organspecialiteter och andra yrkesgrupper kan vara en resurs i första linjens sjukvård. Lars Borgquist, som leder arbetsgruppens arbete. Gruppen kommer att redovisa uppdraget i slutet av 2017.

Till pressmeddelande >>

SvD Debatt

SvD Debatt

Hög tid att göra upp med NPM

SLS kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård.