OK

Tillgång till aktuell och pålitlig information i patient-läkarmötet


Den 30/5 hölls en hearing på Svenska Läkaresällskapet på temat Tillgången till medicinsk information. Arrangörer var SLS kommitté för läkemedelsfrågor i samarbete med SLS IT-kommitté och stiftelsen SIDI (Swedish Institute for Drug Informatics).

Ett 40-tal deltagare från myndigheter, akademi, sjukvård, industri och regeringskansliet samlades för presentationer och diskussioner kring hur öppenhet och tillgänglighet till aktuell och pålitlig medicinsk information i patient-läkarmötet kan främjas.

Daniel Rodriguez från SIDI speglade begreppet Öppna data och visade hur Sverige har halkat efter i öppenhet i internationell jämförelse. Landstingsjurist Lena Jönsson redde ut vilka lagrum som styr tillgången till information med fokus på Offentlighetsprincipen och Lagen om vidareutnyttjande av offentliga handlingar. Ragnar Levi från SBU redogjorde för tankarna bakom och planerna för ett nationellt hälsobibliotek. Rikard Lövström, Läkarförbundet, berättade bland annat om alla tidstjuvar i informationshanteringen idag, som stjäl värdefull tid i patient-läkarmötet. Slutligen redovisade Lars L Gustafsson, KI och SIDI, sina tankar om möjliga lösningar och tryckte då dels på vikten av en medicinsk ansvarsfunktion kopplad till kunskapskällor och beslutsstöd och dels på behovet av en samlad nationell satsning på utveckling och förvaltning av medicinsk information.

Moderator Ylva Böttiger, SLS och Linköpings universitet, sammanfattade efter en paneldiskussion mötet och konstaterade att det fortfarande finns många brister i både öppenhet och tillgänglighet till medicinsk information, men att det också har utvecklats en stor samstämmighet kring vägen framåt; i kravet på och behovet av en nationell satsning på tillgången till information i vården, med en aktiv medverkan av vårdprofessionerna.

Presentationer

Daniel Rodriguez Vad är öppna data >>
Lars Gustafsson Program som gör skillnad >>
Lena Jönsson Juridiken kring öppna data >>
Ragna Levi Hölsobiblioteket >>
Rickard Lövström Informatiion i patient-läkarmötet >>