OK

Vårdens egna behov måste styra kunskapsutvecklingen


I en artikel publicerad i Läkartidningen 2017-02-14 vidareutvecklar Svenska Läkaresällskapets ordförande Stefan Lindgren och Jan Nilsson, ordförande, arbetsgruppen för kunskapsutvecklingen inom framtidens hälso- och sjukvård, Kungliga vetenskaps­akademien, tankarna bakom ett gemensamt initiativ till idéprogram för kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Initiativet syftar till att belysa vilka positiva effekter ett tydligare fokus på hälso- och sjukvårdens behov av forskning, utveckling och utbildning (FoUU) skulle kunna få för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård och för samordningen med universitetsbaserad forskning och utbildning samt för samverkan med näringslivet.

Bakom intiativet till ett idéprogram står Svenska Läkaresällskapet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och en arbetsgrupp inom Kungliga vetenskapsakademien (KVA).

Arbetet inleds den 23 februari med en workshop i Läkaresällskapets hus med specialinbjudna aktörer.

"Vi behöver ett nytt perspektiv på universitetssjukvården som en resurs för hela hälso- och sjukvården och inte en verksamhet som är begränsad till vissa byggnader eller geografiska lokalisationer. Det förutsätter nya principer för resursfördelning, finansiering och informationsöverföring samt ett förnyat uppdrag för universitetssjukvården som lägger större vikt på ansvaret för kunskapsspridning" skriver artikelförfattarna.

Läs hela artikeln "Vårdens egna behov måste styra kunskapsutvecklingen" Läkartidningen 2017-02-14.