OK

Behov av kvalitetsförbättring i läkarutbildningen

 

Universitetskanslerämbetet har utvärderat Sveriges läkarutbildningar. För hälften av de sex utbildningar som utvärderats väntar en uppföljning inom ett år.

Vi konstaterar att det är glädjande att alla utbildningar visar hög eller mycket hög kvalitet för målet att självständigt diagnosticera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa men att utredningen visar att de områden som främst är i behov av kvalitetsförbättring rör områden som

•    förmågan till samverkan

•    ledarskap och medarbetarskap i ett systemperspektiv

•    vetenskaplighet samt alla aspekter på professionalitet och beslutsfattande.

Dessutom behöver djupkunskap betonas starkare: förklaringar, mekanismer och principer.

Svenska Läkaresällskapet understryker behovet av kvalitetsförstärkning i dessa avseenden genom sina kärnvärden - vetenskap, utbildning, kvalitet, etik - och inriktningen på utveckling av dessa snarare än förvaltning. Förmågan och attityden till ständig kvalitetsutveckling bör alltså prägla den nyutbildade läkaren.

Läkaresällskapet samarbetar med Sjuksköterskeföreningen och övriga vårdprofessioner med att underlätta det tvärprofessionella lärandet kring vårdens kärnvärden, i nuläget teamarbete, förbättringskunskap, patientsäker vård och personcentrerad vård. Ett första dokument har tagits fram: "Teamarbete & Förbättringskunskap".

Flera av de områden som identifieras som i behov av kvalitetsförbättring finns adresserade i förslaget om en ny Läkarutbildning. Det finns dock ingen anledning att invänta denna, de kvalitetsbrister som identifierats bör åtgärdas direkt.


Kerstin Nilsson, ordförande        Torbjörn Ledin, ordförande Utbildningsdelegationen
Svenska Läkaresällskapet          Svenska Läkaresällskapet


Läs om utvärderingen på Universitetskanslersämbetets hemsida >>