OK


Svenska Läkaresällskapets projekt ”En värdefull vård” syftar till att analysera hälso- och sjukvårdens utveckling de senaste åren – styrformer, struktur, organisation och administration.


Vi menar att de systemförändringar som skett under senare år försvårar läkares möjligheter att arbeta i enlighet med sina yrkesetiska regler och Hälso- och sjukvårdslagens principer.

Vi har gått från en behovsstyrd till en efterfrågestyrd vård, vilket hotar behovs- och solidaritetsprincipen, som enligt riksdagens prioriteringsplattform ska vara överordnad kostnadseffektivitetsprincipen. Efterfrågestyrd vård kan dessutom leda till ökade kostnader.

Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patientens behov.

Arbetet kommer att bedrivas enligt två huvudlinjer

1) Med utgångspunkt i SLS kärnvärden; vetenskap, utbildning, etik och kvalitet,
Hälso-och sjukvårdslagens portalparagraf samt läkarnas yrkesetiska regler kommer vi att analysera sjukvårdens utveckling när det gäller styrformer, organisation och finansiering.

SLS position i dessa frågor kommer att tydliggöras och alternativa former för hälso- och sjukvårdens ledning kommer att presenteras i ett policydokument.

2) Arbetsgruppen kommer att bedriva fortlöpande opinionsbildning kring dessa frågor genomartiklar, tisdagsdebatter, seminarier på Almedalen och Medicinska riksstämman samt,inte minst, genom enskilda kontakter med nyckelpersoner på området.

Arbetsgruppen består av
Karl Sallin
, ordförande, ST-läkare i pediatrik, Stockholm, ledamot av SLS delegation för medicinsk etik och SLS nämnd
Peter Friberg, klinisk fysiolog, Göteborg, tidigare ordförande i SLS
Märit Halmin, anestesiolog, Stockholm, initiativtagare till Läkaruppropet
Rurik Löfmark, kardiolog, Gävle, tidigare ledamot av SLS delegation för medicinsk etik
Lollo Makdessi, gynekolog, Norrköping, initiativtagare till Läkaruppropet
Jonas Sjögreen, allmänläkare, Västerås

Till pressmeddelande på My News Desk >>

SvD Debatt

SvD Debatt

Hög tid att göra upp med NPM

SLS kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård.

En Värdefull Vård

En Värdefull Vård

Rapport ut på remiss

8 förslag för en mer värdefull vård, en hälso- och sjukvård med människan i centrum.

Skrotas NPM?

Skrotas NPM?

Regeringen utlovar ny styrning

Välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande.

Debattartiklar

Debattartiklar

Hälso- och sjukvårdens styrning

Läs vad som skrivits i ämnet. Ta del av vår länksamling.