OK

SLS program i Almedalen 2016


Vilka utmaningar och möjligheter står hälso- och sjukvården inför?
Svenska Läkaresällskapet arrangerar program kring några av vårdens viktigaste frågor. Kom till Hotell Slottsbacken i centrala Visby för att lyssna och delta i våra debatter för en förbättrad hälso- och sjukvård, för patientens bästa.

Varmt välkomna! Våra seminarier är öppna för alla. Kom gärna i tid, det är begränsat antal platser.

Program

Tisdag 5/7 

 

9.00-10.00 ”Brain drain or brain circulation" - ett globalt utbildnings-perspektiv för hälsa

 

I linje med FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, i vilka global hälsa har en viktig plats, vill Läkarsällskapets Kommitté för Global Hälsa i detta seminarium fokusera på frågor kring utbildning och fortbildning i global hälsa idag och imorgon. Det handlar om infektionssjukdomar, antibiotikaresistens, migration, katastrofmedicin, klimatförändringar och mycket annat.
 
Vi vill också diskutera arbetet för att nyanlända, utlandsutbildade läkare snabbt ska kunna fortsätta sin medicinska verksamhet i Sverige och främja deras kompetensutveckling. På sikt vill vi stödja förutsättningar för att de, som så önskar, ska kunna bidra till hälso-och sjukvården i sina hemländer.

Medverkande:
Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet,
Johan Hassel, VD Tankesmedjan Global Utmaning,
Anna Sjöblom, legitimerad sjuksköterska, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare Utan Gränser

Moderator: Tobias Alfvén, ordförande, Svenska Läkaresällskapets Kommittén för Global Hälsa 

Sprid inbjudan >>

11.00 -12.00 Vi vill inte skada patienterna – vad behöver vi kunna?
För första gången har sex olika professioner tillsammans utarbetat en skrift för Säker vård. Syftet med skriften är att höja kompetensen, visa på vikten av de interprofessionella teamets betydelse och minska risken för vårdskador. Skriften är utarbetad av Svenska Läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund,  Fysioterapeuterna och Sveriges Tandläkarförbund.

Medverkande:
Pelle Gustafson, docent, chefläkare, Svenska Läkaresällskapet Patientsäkerhets kommitté
Torie Palm Ernsäter, ‎Leg. ssk, magister i omvårdnad
Charlotta George, leg. ssk, CNO, sakkunnig patientsäkerhet, Socialstyrelsen
Representanter från Utbildningsdepartementet

Moderator: Ami Hommel, ordf Svensk sjuksköterskeförening

Sprid inbjudan >>

Onsdag 6/7

9.00-10.00 Hur reformerar vi primärvården?
Effektiv och jämlik hälso- och sjukvård som svarar mot individens och samhällets behov förutsätter en väl fungerande primärvård. Denna ska bland annat sörja för att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet möts men förutsättningarna saknas på många håll. I en internationell jämförelse är svensk primärvård underdimensionerad och saknar den i många länder självklara patient-läkarkontinuiteten. 20 år av reformförsök för att ställa detta till rätta har misslyckats. Det är dags för ett nytt grepp men hur ska en ny organisation se ut och finns idag förutsättningarna för att genomföra nödvändiga förändringar? Vems är i så fall ansvaret? När och hur ska förändringarna ske?
 
Medverkande:
Ulrika Elmroth, v ordf SFAM
Heidi Stensmyren, ordf SLF
Göran Stiernstedt, regeringens nationella utredare Effektiv vård

Moderator: Karl Sallin, SLS nämnd, ordf arbetsgruppen En Värdefull Vård

Sprid inbjudan >>

11.00-12.00 Hälsosamma levnadsvanor för alla - framgångsrikt stöd för socioekonomiskt utsatta
Kan levnadsvanearbete vara en framgångsfaktor för att minska ojämlikhet i hälsa? Behövs särskilda satsningar för hälsosamma levnadsvanor i socioekonomiskt utsatta grupper? Seminariet kommer att belysa dessa frågor och föra en diskussion med några av nyckelpersonerna för arbetet i Sverige idag.

Medverkande:
Åsa Andersson, strategisk rådgivare hos Svensk sjuksköterskeförening.Johan Carlson, Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten.Anna Kiessling, docent i kardiologi och projektledare Levnadsvaneprojektet, SLS.
Margareta Kristenson, professor Linköpings Universitet, Kommissionen för jämlik hälsa, Koordinator HSF nätverket.
Dag Larsson, ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegationen, Landstingsråd med ansvar för sjukvårdsfrågor SLL
.
Moderator:
Åsa Wetterqvist, SLS, specialist i allmänmedicin, SLS Lvendasvaneprojekt 

Sprid inbjudan >>

Twitter #slsalmedalen

För mer information eller förfrågningar om deltagande i panel kontakta


Jaana Logren Bergqvist Tfn. 08- 440 88 68

Magasinet Vård & hälsa

Magasinet Vård & hälsa

Första numret om levnadsvanor

Här lyfter vi frågor som är viktiga att skapa debatt och bidra med kunskap om.