OK

9/12 SLS eHälsodag

Förverkligad vision eller fortsatt frustration

– hur tar vi tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård? 

En eHälsodag med Svenska Läkaresällskapet

All vård genomsyras av digitaliseringen – inte sällan med arbetsmiljöproblem som följd. Hur kan vi ta tillvara digitaliseringens potential att bidra till en vård som är effektiv, kvalitativ, jämlik, säker och etisk?

När IT-eran inleddes inom vården på 1990-talet blev det enligt modellen ”låt hundra blommor blomma”. Då vi nu blickar mot 2020 och vidare talas allt mer om behovet av samordning och synkroniserade insatser. Enligt regeringens och SKLs  gemensamma vision ska Sverige 2025 vara ledande i världen inom eHälso-området. Frågan är hur denna vision ska omsättas i praktiken - hur ser handlingsplanerna ut? 

Vid den årligen återkommande hearingen om eLäkekonst under Medicinska riksstämman har nationellt ansvariga för eHälsoutvecklingen fått svara på frågor om hur man lever upp till sina planer.

Under en eHälsodag på Svenska Läkaresällskapet kombineras denna hearing med exempel på hur professionen kan medverka till goda lösningar. eHälsodagen arrangeras av Svenska Läkaresällskapets kommittéer för eHälsa, läkemedelsfrågor respektive säker vård.

Tid: Fredagen den 9 december 2016 kl. 9.00-16.45

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Konferensavgift:  900 kr för medlemmar i SLS och 1 200 kr för icke-medlemmar.
I avgiften ingår lunch/kaffe samt ev efterdokumentation.

Avanmälan
Om du får förhinder måste du avanmäla dig senast 22/11 till annie.melin@sls.se. Vid avanmälan efter den 22/11 debiteras full konferensavgift.
Om du blir sjuk eller får annat förhinder med kort varsel så går det bra att skicka en annan deltagare. Kom då ihåg att meddela oss nytt namn på deltagaren.


Målgrupper: SLS medlemmar / sektioner, myndigheter, organisationer, regeringskansliet, SKL, m.fl.

Program (pdf >>)

9.00 Samling med kaffe

9.30 Välkommen! Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet

9.35 Hög tid för smartare digitalisering - för arbetsmiljön och patientsäkerheten.
Moderator:
Johanna Berg, kommittén för eHälsa

Den medicinska utvecklingen de senaste 30 åren har varit hisnande. De ökade möjligheterna till diagnostik och behandling samt en äldre population kräver ökad interaktion mellan specialiteter, kommun och landsting samt ställer höga krav på informationshanteringen häremellan. Tyvärr är många digitala system som används idag undermåliga och dåligt anpassade för uppgiften.
Denna session vill föra fram praktiska svårigheter i klinisk vardag och belysa behovet av fokusering på arbetsmiljö och patientsäkerhet i den fortsatta digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvården. 

Medverkande:
Välkomna till akutmottagningen! Johanna Berg, kommittén för eHälsa, leg läkare, Skåne

IT i vården - hjälp eller stjälp för patientsäkerheten? Mattias Schindele ppt>>, chefläkare och anestesiolog, Östersund

Framtidens behov - Att bygga där vi står. Jonas Ekström ppt>>, klinikchef och överläkare, funktionellt ansvarig för e-journalen i Västmanland.

Diskussion och frågor från publiken.

10.35 Bensträckare

10.45 Hearing: eLäkekonsten – när och hur ska visionen om eHälsa förverkligas?
Moderator
: Göran Petersson, ordförande i SLS kommitté för eHälsa
Utfrågare:
Nina Rehnqvist och Mattias Agestam

Vid 2015 års Medicinska riksstämma avgav panelen löften om vision, handlingsplan, gemensam läkemedelslista, användarmedverkan och bättre informationsstruktur. Hur har det gått med löftena?

Paneldeltagare:
Catarina Andersson Forsman, GD, Läkemedelsverket
Kristina Bränd-Persson, enhetschef, Socialstyrelsen
Jean-Luc af Geijerstam, tf stabschef, eHälsomyndigheten
Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet
Patrik Sundström, programansvarig eHälsa, SKL

12.00   Lunch

13.00 Att uppnå kunskapsstyrning via digitala stöd
Moderator:
Susanne Bergenbrant Glas, kommittén för eHälsa

Att styra med kunskap bör vara vårdens främsta styrmodell. Evidensbasering av sjukvården är en av nycklarna till bra vård för patienterna och mesta möjliga vård för pengarna. Nationellt har vi en gemensam struktur för kunskapsstyrning som initierar och tar fram nationella vårdprogram och tillsätter kompetensgrupper för strategiskt viktiga områden. Det finns många rapporter om att vi inte använder aktuell kunskap fullt ut i den kliniska vardagen. Kan digitala stöd öka användningen av framtagna riktlinjer och vårdprogram?

Lärande sjukvårdssystem. Stefan James ppt>>, Uppsala Universitet

Hälsobiblioteket. Ragnar Levi ppt >>, SBU

Från nationell riktlinje till standardiserad dokumentation och digitalt beslutsstöd. Britt-Marie Horttana, SKL

14.30 Kaffe

14.50 Effektiv läkemedelsinformation med gemensam, nationell läkemedelslista?
Moderator: Mikael Hoffman, NEPI, kommittén för läkemedelsfrågor

En förutsättning för en effektiv och säker läkemedelsanvändning är att alla i läkemedelskedjan – och framför allt patienten – förstår varför läkemedlen ordinerats och hur de ska tas. För att åstadkomma detta behövs förändrade arbetssätt, förändrad lagstiftning och IT-lösningar som stödjer logiska arbetssätt. Hur förbereder vi oss för detta?
Läkemedelslistan i ett större sammanhang. Mikael Hoffmann ppt>>, NEPI
Behoven i vården av läkemedelslistan. Emma Spak, Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM), Sveriges läkarförbund
Läkemedelslistan – när, hur och på vilket sätt? Rickard Broddvall, utredare, eHälsomyndigheten

Diskussion med auditoriet.

15. 50 Bensträckare

16.00 Paneldebatt, avslutande dialog om professionen som pådrivare av den digitala utvecklingen.
Moderator: Göran Petersson
Inledare: Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet och Emma Spak, ordförande i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM), Sveriges läkarförbund

Läkaresällskapets kommitté för eHälsa anser att professionen alltid ska "delta i kravställning, införande, förvaltning och vidareutveckling av olika IT-stöd". Hur ska professionen i praktiken vara med och driva utvecklingen mot ändamålsenliga och samordnade digitala stöd? Hur ska myndigheter och huvudmän säkerställa att professionens expertkunskaper tas tillvara så att det digitala stödet blir ändamålsenligt? Hur ska professionen driva frågor kring kvalitet, etik, säkerhet och forskning vid införandet av digitalt stöd?

16.30   Avslutning. Göran Petersson, ordförande kommittén för eHälsa

Mer information SLS kansli: annie.melin@sls.se

Anmälan till möten: