OK

Rökstopp i samband med operationer


Intentionsförklaring
Härmed stödjer våra sektioner av SLS, tillika samarbetsgruppen
Svenskt Kirurgiskt Råd i SLS, målet att verka för rökstopp vid operationer från 2013.


Detta baseras på den forskning som visar på en klar minskning av komplikationer, och därmed bättre patientsäkerhet, med peri-operativt rökstopp vid ett flertal kirurgiska ingrepp.

Införandet kommer att ske i samarbete med andra yrkeskategorier och andra ansvariga med landstings- och kommunala uppdrag att implementera Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011".

Utformningen lokalt kommer att ske efter lokala vårdkedjor och traditioner. Målet är ett så långt pre-operativt rökstopp som vårdkedjan i övrigt tillåter, utan att fördröjning uppstår av detta skäl, samt upp till 6 veckors postoperativt rökstopp.

Svensk förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), genom ordförande Helén Seeman-Lodding

Svensk Ortopedisk förening (SOF), genom ordförande Li Felländer-Tsai

Svensk Handkirurgisk förening, genom ordförande Lars Dahlin

Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), genom vice ordförande Harald Almström

Svensk Kirurgisk förening, genom ordförande Agneta Montgomery

Svensk Plastikkirurgisk förening, genom vetenskaplig sekreterare Åsa Edsander-Nord

Svensk Urologisk förening (SUF), genom ordförande Lars Heningsohn

Svensk Thoraxkirurgisk förening, genom ordförande Anders Holmgren

Svensk Neurokirurgisk förening, genom ordförande Niklas Marklund

Svensk förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi, genom ordförande Johan Hellgren

Sveriges Ögonläkarförening, genom ordförande Sven CrafoordCrafoord

Medicinska riksstämman den 30 november 2012
Peter Friberg
Ordförande Svenska Läkaresällskapet