OK

Hennerlöfska fonden

 

För medicinstudenter vid Karolinska Institutet samt Uppsala och Lund
Ansökan senast den 15 januari

Fonden är en stipendiefond för medicinstudenter och har till ändamål att dela ut
stipendier till »medicine studerande eller medicine kandidater från Karolinska institutet och universiteten i Uppsala och Lund som har visat särskild flit och gott resultat samt har ekonomiska svårigheter«. Svenska Läkaresällskapet prioriterar sökande som avsatt tid för forskningsarbete vilket har förhindrat studierna. De som befinner sig tidigt i utbildningen eller som inom kort slutför den har under senare år prioriterats lägre.

Stipendiet delas ut endast en gång per sökande.

Uppgifter i ansökan:

1. forskningsaktivitet: anges och intygas till resultat och omfattning,

2. studieavbrott som skett eller förvärvsarbete under ferier eller liknande som
    hindrat forskningen,

3. ekonomisk deklaration som visar såväl inkomster och utgifter som skulder och
    förmögenhet,

4. studieresultat på vanligt formulär.

Observera att ofullständiga ansökningar inte beaktas.

Ansökan, ej särskilt formulär, och bilagor skickas i ett exemplar till Svenska Läkaresällskapet.

Mer information: Eva Kenne · 08-440 88 87

eva.kenne
(at)sls.se