OK

Ingegerd Johanssons stöd för forskning
om SLE


Ingegerd Johansson, var överläkare och sektionschef i neuroradiologi i Linköping. Hon avled i SLE (systematisk lupus erythematosus) den 24 mars 2015 och efterlämnade i sitt testamente en stor donation till Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning om sjukdomen. Läkaresällskapet har beslutat att medlen skall användas dels för en utlysning om projektbidrag och dels till stöd för nätverksarbete kring SLE-forskning.

Projektanslag för forskning om SLE
Ansökningsperiod: 15 mars – 15 april 2017

Utlysningen gäller upp till tre större projektbidrag om vardera maximalt 2 mkr/år under som längst 4 år, varav ett ska gå till en yngre forskare, d v s en forskare som disputerat för högst 10 år sedan. Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet krävs.

•    Anslag kan erhållas för 2 + 2 år.
•    Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras efter två år
     då beslut tas om ytterligare två års anslag ska ges.
•    I ansökan ska behov av brukarmedverkan beaktas och diskuteras samt i  
     förekommande fall beskrivas.
•    Kan endast sökas av medlem som disputerat
•    Anslag kan sökas för såväl material, apparatur som till personalkostnader.
     Om anslag söks för personal ska personalkategori och tidsperiod för
     anställningen uppges i ansökan. Ersättning för lön till sökande beviljas inte.

Ansökan görs i vårt elektroniska ansökningssystem Researchweb: http://www.researchweb.org/is/sls

Stöd till nätverksarbete kring SLE-forskning
Ansökningsperiod: 15 mars – 15 april     

Stödet avser nätverksarbete kring SLE-forskning under 5 år. Maximalt belopp som kan sökas är 1,5 mkr. Medlen ska även finansiera en större nationell konferens under det femte året för att redovisa aktuell forskning kring SLE. I redovisningen av aktuell forskning ska de projekt som erhållit projektanslag i SLE-utlysningen 2017 inkluderas. För att erhålla stöd till nätverksarbete kring SLE-forskning krävs en nationell förankring och samverkan mellan företrädare för både experimentell och klinisk forskning samt relevant inslag av brukarrepresentanter.

Återrapportering, inklusive en ekonomisk rapport, ska göras efter det femte året. Eventuellt outnyttjade medel ska återbetalas.

Sökande ska vara medlem i Svenska Läkaresällskapet.

Ansökan görs mellan 15 mars och 15 april på särskild blankett: Länk till blanketten:
Blanketten skickas till:
Svenska Läkaresällskapet
Att. Monica Windén
Box 738
101 35 StockholmFör mer information: Monica Windén, 08-440 88 66, monica.winden(at)sls.se

Ett pressmeddelande om donationen skickades ut den 24 februari 2017

Läs mer om Ingegerd Johansson och hennes unika donation >>
Text: Sofia Hillborg, Foto: Stockholms Auktionsverk, ur SLS AKTUELLT 2/2016