OK

Priser och medaljer 2012


Från vänster: Harriet Wallberg-Henriksson (hedersledamot), Jan Andersson, Susanne Hansen, Anna-Carin Norlin, Peter Bergman (Alvarengas pris), Claes Henrik Dohlman (Gullstrandsmedaljen), Anders Ekbom (Jubileumspriset), Astrid Seeberger (Hippokratespriset), Karl Ekbom (David Ingvars Pris), Henrik Zetterberg (Inga Sandeborgs pris), Peter Friberg (SLS ordförande och prisutdelare) och avgående VD Mats Bauer (SLS 200-års medalj i förgyllt silver). 

Priserna delades ut på SLS Årshögtid den 23 oktober 2012.

Jubileumspriset
Svenska Läkaresällskapet belönar Anders Ekbom, professor vid Institutionen för medicin, enheten för klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet, med årets Jubileumspris på 150 000 kronor med motiveringen:

”Anders Ekbom har från en stark epidemiologisk bas visat förmåga att vetenskapligt belysa kliniskt relevanta frågeställningar inom varierande medicinska fält som cancer, inflammatorisk tarmsjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och psykiatriska sjukdomar. Med epidemiologiska redskap sammanlänkar Anders Ekbom unika svenska populationsbaserade register och på medicinsk grund studeras frågeställningar av relevans för framtidens patienter”.

– "Det är en enorm uppmuntran för mig och mina medarbetare. Det är också ett erkännande för de fantastiska förutsättningar kliniska forskare har i Sverige med våra möjligheter att följa individer och grupper över tid".

Alvarengas pris
Peter Bergman
är blivande specialistläkare inom klinisk mikrobiologi vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Tillsammans med läkare Anna-Carin Norlin, sjuksköterska Susanne Hansen och professor Jan Andersson, samtliga vid Karolinska universitetssjukhuset, får han Alvarengas pris 2012 för bästa vetenskapliga artikel som visar att vitamin D kan minska infektionsbördan och antibiotikakonsumtionen.

Pristagarna hoppas att kunskapen om betydelsen av vitamin D kan leda till att man i fortsättningen mäter vitamin D-nivåer hos patienter med många luftvägsinfektioner.

Inga Sandeborgs pris
Henrik Zetterberg
är professor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin. Han belönas med Inga Sandeborgs pris 2012 för en internationellt framstående och aktiv forskning inom området Alzheimers sjukdom.
– "Det är ett stort erkännande för mig och den grupp jag leder tillsammans med professor Kaj Blennow. Vi arbetar med att utveckla biomarkörer för sjukdomsprocesser vid neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Alzheimers sjukdom. Markörerna utvärderas i cell- och djurmodeller samt i patient- och behandlingsstudier tillsammans med ett stort antal kliniska forskarkollegor i Sverige och internationellt".

Forskargruppen har bland annat visat att störd amyloidmetabolism är ett mycket tidigt fenomen vid den vanliga formen av åldersrelaterad Alzheimers sjukdom, mycket tidigare än den så kallade tau-patologi som annars ibland beskrivs som en annan tidig förändring.

Hippokratespriset för etik i klinisk verksamhet
Astrid Seeberger, universitetslektor,överläkare, författare,Karolinska institutet, får etikpriset, Hippokratespriset för sin viktiga gärning att på ett tydligt sätt lyfta fram betydelsen och värdet av etiska frågor i såväl sjukvårdens vardag som i sin undervisning av läkarstudenter.

Gullstrandsmedaljen
2012- års mottagare av Gullstrandsmedaljen är Claes Henrik Dohlman, Boston. Claes Henrik Dohlman är professor i oftalmologi vid Harvard Medical School i Boston (USA) och Massachussetts Eye and Ear Infirmary, ursprungligen utbildad i Lund. Professor Dohlman får priset för sina "... betydelsefulla insatser som hornhinneforskare och hornhinnekirurg som har gett honom epitetet "den moderna keratologins vetenskaplige fader". Claes Henrik Dohlman har bidragit med många banbrytande framsteg inom sitt område, bland vilka Boston-keratoprotesen hör till de mer kända.

David Ingvars Pris i klinisk neurofysiologi
Karl Ekbom, svensk huvudvärksforsknings nestor får årets pris.
Karl Ekbom har sedan 60-talet varit den drivande kraften bakom uppbyggnaden och utveckling av Huvudvärkscentrum i Stockholm. Han har varit och är fortsatt efter sin pensionering internationellt betraktad som en av de drivande bakom modern huvudvärks forskning. Han medverkade vid upprättandet av internationella diagnostiska kriterier för olika huvudvärkssyndrom som utkom första gången 1988 med senare uppgradering. Hans avhandling beskrev Hortons huvudvärk som därmed kunde separeras som en självständig form av huvudvärk skiljt från tex migrän och han beskrev de två entiteterna periodisk och kronisk Hortons huvudvärk. Han utvecklade ett diagnostiskt test, nitroglycerinprovokation, som används kliniskt i tveksamma fall för fastställande av diagnosen Hortons huvudvärk. Fortsatta projekt har därefter påvisat att dygnsinsöndringen av melatonin är störd liksom ett flertal andra hormoner vilket fört fokus mot hypothalamus, numera ansett som centrum för sjukdomen.

Karl Ekbom har introducerat flertal idag använda behandlingar som möjliggjort ett aktivt liv med god livskvalitet för denna grupp av patienter, tex litium vid kronisk Horton och sumatriptanbehandling av akuta Hortonattacker. I sin roll som verksamhetschef vid den tidigare Neurologiska kliniken Södersjukhuset har Karl Ekbom under många år drivit den kliniska utbildning i neurologi där han varit mycket uppskattad som lärare. Han har spridit sin breda neurologiska kunskap även som författare av läroböcker och är initiativtagare till Svenska Migränsällskapet, en sammanslutning av huvudvärksintresserade kliniker och forskare.
Mer information: Neurologisektionens styrelse, ingela.nilsson-remahl@karolinska.se, 08-517 77 000.

Hedersledamot
Till hedersledamöter kan Svenska Läkaresällskapet kalla personer med ”erkänd skicklighet inom medicinen eller medicinen närstående områden eller som på betydelsefullt sätt främjat Sällskapets verksamhet”. 2012 kallas:
Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet, för sina betydande insatser för medicinsk forskning och utbildning.

Priser som delades ut vid Medicinska riksstämmans öppningsmöte
den 28 november 2012

Läkaresällskapets pris till yngre forskare för bästa ansökan om projektbidrag
Isabel Goncalves projektansökan ”The vulnerable plaque-mechanisms of development and techniques for imaging” har vunnit pris för bästa ansökan inskickad av ”yngre” forskare.

Isabel Goncalves är specialist i kardiologi vid kranskärlskliniken vid Skånes universitetssjkuhus.
– "Priset är en stor ära. Det betyder att min grupp och jag gör och kan fortsätta göra ett relevant och spännande arbete inom ett viktigt sjukdomsområde som drabbar många svenskar. Det kanske kan inspirera även andra unga, kvinnor, småbarnsföräldrar, läkare och forskare att arbeta vidare".

Forskningsprojektet handlar om att bättre förstå mekanismerna bakom åderförkalkning, en sjukdom som ligger bakom exempelvis stroke, hjärtinfarkt och plötsligt död. Många individer har åderförkalkningsplack eller förträngningar i sina kärl som är relativt ofarliga och som inte leder till några besvär. Men det finns individer med plack vilka löper hög risk att spricka och som kan leda till trombos, blodproppar, som kan orsaka hjärtinfarkt och stroke.
 

Priset för bästa translationella forskning
Magdalena Fossum
är specialist i urologi och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Till vardags arbetar hon som barnneurolog och barnkirurg.
I hård konkurrens har hennes projektansökan ”Tissue engineering för rekonstruktiv urologi” bedömts vara det starkaste och mest spännande projektet med translationell prägel. Begreppet translationell innebär att kunskap från prekliniska studier överförs till en klinisk situation i den praktiska hälso- och sjukvården.
– "Detta är en bekräftelse och en uppmuntran som känns väldigt rolig. Dessutom får vi nu en möjlighet att sprida våra forskningsresultat och idéer vidare till en större grupp forskare och kollegor".

Mer information om SLS priser och medaljer: monica.winden@sls.se