OK

Lennmalms pris - tidigare pristagare


Lennmalms forskningsfond

1921
N.Antoni för arbetet ”Ueber Rückenmarkstumoren und Neurofibromen.

1923
S Ingvar för hans arbeten över lilla hjärnan.

1925 
C A Kling, H. Davide och F. Liljenquist för deras gemensamma arbeten över encephalitis epidemica lethargica.

1927
G. Söderbergh för arbetet ”Undersökningar över bukväggens neurologi".

1929
A. Lindau för arbetena ”Studien über Kleinhirncysten” o. ”Zur Frage der Angiomatosis retinae und ihrer Hirnkomplikation”.

1931
Priset delades inte ut.

1933
Torsten Sjögren för arbetet ”Die juvenile amaurotische Idiotie etc.”

1935
S Wohlfart för arbetet ”Die vordere Zentralwindung bei Pyramidenbahnläsionen etc.”

1937
Ernst Sahlgren för arbetet Untersuchungen über die Einwirkung der hypnotischen Suggestion auf die Funktionen des vegetativen Nervensystem.

1939
Sten Lagergren: Studien über den spinalen Block mittels optischer Registrierung und mit besonderer Berücksichtigung der respiratorischen Druckschwankungen.

1941
Olof Sjöqvist: Studies on pain conduction in the trigeminal nerve, a contribution to the surgical treatment of facial pain.

1943
Torsten Sjögren: Kliniska och arvsbiologiska studier över heredoataxierna.

1945
Sander Izikowitz: Methodological and clinical studier on total protein, globulin and albumin concentration in lumbar fluid.

1947
Eric Kugelberg: En serie neurofysiologiska arbeten

1949
K.-A. Ekbom: ”Restless legs”

1951
C.-A. Alström ”A study of Epilepsy”

1953
Ragnar Frykholm: Cervical Nerve Boot Compression resulting from Disc Degeneration and Root-Sleeve Fibrosis, 1951

1955
Åke Björk: för en serie arbeten över de yttre ögonmusklernas elektriska aktivitet på människa.

1957
Ingrid Gamstsorp: ”Adynamia episodica hereditaria".

1959
Priset delades inte ut.

1961
Bengt Liliequist: för hans arbeten över subarachnoidala cisternerna under normala förhållanden och vid bryggvinkeltumörer.

1963
Hans F Lidvall för en analys av hur den mänskliga organismen modifierar svaret på en monolabyrintär kalorisk retning när den upprepas och för påvisandet av en lagbunden förändring karaktäristisk för habitueringprocessen.

1965
Jan Ekstedt för utarbetandet av en ny elektromyografisk aledningsteknnik, möjliggörande avledning från enskilda muskelfibrer på människa.

1967
Lennart Grimby för hans studier över människans plantarreflexer under normala och patologiska förhållanden.

1969
Kåge Kjellin, Stockholm, för hans avhandling: ”Trace elements in the Cerebrospinal Fluid”.

1971
Harald Gudjonsson för en serie väl utförda arbeten inom det syfilidologiska forskningsområdet.

1973
Lars Lund för hans arbeten som avser behandlingen av epilepsi med difenylhydantoin eller fenytoin.

1975
Jan Hannerz, Stockholm, för hans arbeten över rekryteringsordning och aktivitetsmönster i motoriska enheter i elektromyogrammet under normala och patologiska förhållanden på människa.

1977
Sten Magnus Aquilonius för hand idérika och tekniskt skickliga forskning över syntesen frigörningenoch funktionen av  acetylcholin i centrala nervsystemet.

1979
Helena Stibler, Stockholm, för upptäckten och karaktäriseringen med isoelektrisk fokusering av specifika äggvitefraktioner i cerebrospinalvätska och serum vid degenerativa nervsjukdomar och alkoholism.

1981
Priset delades mellan:
Kaj Ericson, Stockholm för radiologiska undersökningar om traumatiska och vaskulära intrakraniella lesioners patogenes och diagnostik.

Ann-Kari Lefvert, Stockholm, för analys av receptorantikroppar vid myastenia gravis

Stig Rehncrona, Lund, för analys av den akuta ischemiska hjärnskadans biokemiska mekanism.


1983
Priset delades mellan:
Tom Brismar, Stockholm för experimentell analys av nervmembranens dysfunktion vid polyneorpati.
Jan Fagius, Uppsala, för förfinad diagnostik och terapi vid polyneuropati samt studium av sympaticusaffektionen.

Folke Johansson, Umeå, för påvisande av neurohumorala biokemmiska korrelat till kronisk smärta.

1985
Gun-Britt Löwhagen, Göteborg, för studier av epidemiologi, centralnervösa engagemang och behandling vid ”tidig syfilis”.

1987
Priset delades mellan:
Richard Tegnér
, för klinisk och experimentell analys av symptomatologi, patofysiologi och behandling av urämisk neuropati.

Jörgen Borg för studier över ledningsegenskaperna i enskilda motoneuron på människa vid normala och patologiska tillstånd.

1989
Hans Göran Hårdemark, för kliniska och experimentella studier rörande kvantitativa biokemiska markörer för vaskulär och traumatisk hjärnskada.

1991
Priset delades mellan:
Kristian Borg för analys av post-polio-syndromet med klinisk neurofysiologisk och histologisk teknik.

Nils Gunnar Wahlgren för studier av likvorkemin och mekanismen för kärlspasm vid intrakraniella blödningar.

Kristina Ramstedt för epidemiologiska studier av sexuellt överförda sjukdomar.

1993
Priset delades mellan:
Arne Wikström för diagnostik och behandling av genitoanal papillomvirus-infektion hos mannen.
Jan Hillert för immunogenetiska studier av multpel scleros.

Finnbogi Jakobsson för analys av motoriska enhetens rekryteringsmönster och muskelfiberadaption vid hemiplegi.

1995
Priset delades mellan:
Anna Tollbäck för en avhandling om mekanismer i den neuromuskulära apparaten vid perifer motorneuronskada.

Mats Söderström för arbete kring sambandet mellan opticusneurit och multipel scleros, där han söker kartlägga den immunopatologena orsaken till dessa tillstånd.

Ann-Kerstin Rudén för arbeten kring gonorréns epidemiologi i Stockholm.

1997
Priset delades mellan:
Gunnel Hensing för hennes forskning omkring epidemiologiska och metodologiska aspekter på sjukfrånvaro och psykisk störning - ett område med stor samhälls- och klinisk relevans.

Anders Svenningsson för hans arbete inom ett gränsskikt mellan grundläggande neuroimmunologi och klinisk orienterad forskning av stor betydelse för framtida behandling av MS-patienter.

1999
Priset delades mellan:
Monica Löfvander för hennes avhandlingsarbete som haft stor betydelse inom det försäkringsmedicinska området, där hon framför allt studerat bakgrund till den höga sjukfrånvaron och förtidspensioneringen hos unga invandrare i Sverige.

Peter Andersen för hans framstående insatser kring den dödliga förlamningssjukdomen amyotrofisk lateralskleros (ALS) där han framför allt studerat mutationer i genen för CuZn-superoxid-dismutas vid hereditära former. Studier som är av stort intresse för förståelsen av den molekylära bakgrunden till sporadisk ALS.

2001
Priset delades mellan:
Marianne Upmark för hennes arbeten bl.a. där hon i ett longitudinellt perspektiv studerat alkoholvanor och psykosociala faktorers samband med långa sjukskrivningar och förtidspension Hon har även problemanalyserat centrala försäkringsmedicinska begrepp såsom sjukdom, arbetsoförmåga och medikalisering. Hennes arbeten håller hög vetenskaplig klass och fokuserar på centrala aspekter inom försäkringsmedicin som hittills varit föga utforskade..

Gabrielle Åhlberg för hennes arbete om fenotyp och genotyp vid Welanders distala myopati där hon påvisar att genotypen är densamma hos alla studerade släkter och även hos finska fall med Welanders fenotyp.

2003
Priset delades mellan:
Maria Eriksson som hittat en muterad gen orsakande tidigt åldrande. Hon har utvecklat en effektiv metodik för att detektera genexpression och kunde framför allt studera den molekylära bakgrunden till dystrophia myotonica typ I.

Lennart Nathell för hans forskning inriktad på aspekterna kring sjukskrivningar för luftvägssjukdomar: yrke, astma, obesitas, rökning samt rehabilitering.

2005
Priset delades mellan:
Olle Lidman för sin forskning med betydelse för förståelsen av patofysiologin vid traumatisk hjärnskada, med multipel skleros och olika neurodegenerativa tillstånd.

Lars Falk, Örebro för sina framtagna data när det gäller genesen till uretrit och cervicit som visat på ett verktyg för mer effektiv kontaktspårning. Resultat rörande Mycoplasma genitalium ger ny information som stödjer att denna bakterie är en viktig orsak till uretrit/cervicit och att även denna infektion är sexuellt överförd.

2007
Priset delades mellan:
Elsy Söderberg för sin tvärvetenskapliga forskning om olika aktörer i sjukskrivningsprocessen och frågor i gränssnitt mellan medicin och försäkring.

Maja Jagodic för sina högkvalitativa experimentella studier av genvarianter som disponerar för autoimmun neuroinflammation med potentiell stor relevans för förståelsen, uppkomst och behandling av multipel skleros.

Eva-Lisa Petersson för hennes försäkringsmedicinska interventionsforskning om samverkan mellan hälso- och sjukvård, Försäkringskassa och arbetsförmedling kring patienter sjukskrivna för muskuloskeletala besvär.

2009
Priset delades mellan:
Cecilia Dominguez KI för att ha genomfört ett mycket gediget och viktigt avhandlingsarbete där hon i försöksdjursmodeller påvisat att neuropatisk smärta efter skador i centrala och perifera nervsystemet i hög grad beror på individernas genetiska bakgrund.

Malin Swartling, Uppsala universitet för sin försäkringsmedicinska avhandling om läkares sjukskrivningspraxis där hon fokuserade på hinder bland ortopeder och allmänläkare för att sjukskriva på ett optimalt sätt.

2011
Priset delades mellan:
Pernilla Stridh, som disputerade inom klinisk Neurovetenskap 2010.
Motivering: Pernilla Stridh har i experimentella studier av neuroinflammatorisk sjukdom, sjukdom som liknar multipel skleros (MS) visat betydelsen av flera varianter av arvsanlag som samverkar. Särskilt intressant är hennes påvisande av så kallad epigenetisk reglering. Hon har påvisat effekter på sjukdom över generationer som beror på arvsmassereglering utan skillnader i gensekvens. Fynden har stor betydels för förståelsen och framtida behandling av MS.
Anna Löfgren och Ulrik Lidwall som båda diputerade vid Sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska Institutet, år 2010.

2013
Priset delades mellan:
Monika Engblom
, Karolinska institutet, för innovativ forskning om hanteringen av försäkringsmedicinska problem i framför allt klinisk verksamhet.

Matilda Berntsson, överläkare i dermatologi-venereologi på Frölunda sjukhus, Göteborg, som i sin avhandling studerat olika aspekter av kliniska venereologiska problem.

Helena Carré, ST-läkare i gynekologi-obstetrik på Sunderby sjukhus, Luleå, som i sin avhandling, om identifiering av riskpatienter för att få klamydia, utarbetat och studerat en modell för partner-spårning vid STI (sexuellt överförbara infektioner). Arbetet har sedan varit modell för Socialstyrelsens förändrade smittspårningsrutiner i Sverige

2015
Priset delades mellan:
Faiez Al Nimer, KI, Stockholm
Monica Bertilsson, Göteborgs universitet
Jens Boman, Umeå universitet