Global health

Stockholm-deklarationen för global hälsa


För att främja social rättvisa världen över och skydda nuvarande och
kommande generationers hälsa uppmanar Stockholm-deklarationen för global hälsa regeringar, vårdpersonal, skolor och universitet, utvecklingsmyndigheter, donatorer, beslutsfattare, forsknings-anslagsgivande organ, företagssektorn och civilsamhället att skyndsamt agera utifrån befintliga uppgifter på följande områden:

Koppla ihop pågående program med nya program
Se till att utvecklingsagendan efter 2015 bygger på nuvarande Millenniemål, är universell och tar hänsyn till kommande utmaningar. Där ingår bland annat socioekonomiska och könsmässiga ojämlikheter, icke-smittsamma sjukdomar (som hjärtsjukdom, stroke, diabetes, cancer och kronisk lungsjukdom) och klimat-förändringar, inklusive hot mot mat- och vattensäkerheten.

Skapa starkare ledarskap och ansvarskännande så att hälsan står i
fokus för utvecklingen
Säkerställa att hälsan är ett samlande tema med hög profil i utvecklingsagendan efter 2015, så att den kan fungera som en katalysator för mänskliga rättigheter och global solidaritet, och att lämpliga mekanismer för ansvar och professionellt ledarskap upp-rättas för globala och nationella åtaganden.

Bygga upp kapaciteten och investera i hälsa
Investera i ledarskap för global hälsa genom utbildning från tidigt i grundskolan till universitetet, och att allmänheten engagerar sig genom deltagande i olika non-profit organisationer, och att skapa nätverk för sektorövergripande och tvärvetenskaplig forskning och åtgärder kring global hälsa.

Utnyttja möjligheter och synergier
Identifiera och utnyttja möjligheterna att applicera effektiva demokratiska principer på pågående hälsoprogram (inklusive mödravård, barnavård och psykisk hälsa), våld, klimatförändringar och andra nya utmaningar, för att få hållbara sociala, miljömässiga och ekonomiska kort- och långsiktiga resultat för både den offentliga och den privata sektorn. Hitta synergier för gemensamma hälso- och klimatfördelar som ger dubbla resultat.

Peter Friberg, ordförande, Svenska Läkaresällskapet, professor, institutionen för medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Stig Wall, professor, Umeå center för global hälsoforskning, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet
Yulia Blomstedt, med dr, Umeå center för global hälsoforskning, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet
Robert Beaglehole, professor, Auckland´s Universitet, Nya Zeeland
Ruth Bonita, professor, Auckland´s Universitet, Nya Zeeland
Gunhild Stordalen, med dr, Stordalen Foundation, Oslo, Norge

Ladda ned deklarationen som pdf >>

Deklarationen publicerad i The Lancet  >>