OK

Kvalitet

Aperric aellariu menihilne pula nihinve, possa videnirtum te consum et ingulto entil viri peri intis sis, que etruncum paris loctum perum nos caequi tam uri, nocamquam moverat iusquam audacch ilibus pul vid iam. Sendie et graediende creo vis faurora, Ti. An ve, cae nost? Palist venduci taremente firit patus ad conlocuro vir hocum num adhucto nonfex mum Patiesi muspicit, quasteri coniure arturni inis veresus? Axim quam duciemus videmnonstri sedeffrevis poernium ne aus consus, ta, sentem oca remque mensulti, ut aus, Cate  quo.

Genom våra kommittéer för global hälsa, eHälsa, läkemedel, medicinsk kvalitet, medicinsk språkvård samt prevention och folkhälsa driver SLS frågor om kvalitet och säkerhet i vården.

Kommittén för global hälsa >>
Syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa både i skola, högre utbildning och forskning i arbetet för en rättvis och jämlik hälsa.

Kommittén för eHälsa >>
Är ett rådgivande stöd till nämnden när det gäller IT-lösningar för en god vård. Kommittén utgör en kontaktyta gentemot SLS sektioner och företräder Sällskapet i IT-frågor vid kontakterna med myndigheter och organisationer.

Kommittén för läkemedelsfrågor >>
Har som uppdrag att bevaka de läkemedelsfrågor om är gemensamma för sektionerna och att bistå Läkaresällskapets nämnd i strategiska läkemedelsfrågor med remissyttranden, externa kontakter samt ge förslag till viktiga initiativ till Läkaresällskapets nämnd.

Kommittén för medicinsk kvalitet >>
Arbetar med frågor med anknytning till de Nationella Kvalitetsregistren.

Kommittén för medicinsk språkvård >>
Arbetar för ett tydligt och ändamålsenligt fackspråk sådant det används i hälso- och sjukvården. Kommittén besvarar språkfrågor som ställs till SLS språkfrågesida och handlägger frågor och språkvårdsärenden vid kommitténs sammanträden. Utvalda frågor med svar publiceras i språkfrågedatabasen.

Kommittén för säker vård >> 
Bidrar till utvecklingen av patientsäkerhetsområdet i svensk hälso- och sjukvård.


Kommittén för prevention >>
Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär
prevention av kroniska sjukdomar och folkhälsa utvecklas inom hälso- och
sjukvården och i samhället.