OK

Mål & Syfte

 

Kommittén för prevention:

Levnadsvanor, kroniska sjukdomar, folkhälsa

Syftet är att verka för att arbetet med levnadsvanor, primär och sekundär prevention av kroniska sjukdomar, och folkhälsa utvecklas inom hälso- och sjukvården och i samhället.

Uppgifter:

I samarbete med sektionerna lyfta frågor om prevention och levnadsvanor inom läkarkåren och i samhället och uppmuntra till diskussion. Verka för att frågan om prevention, levnadsvanor och levnadsförhållanden tas upp på bästa sätt i mötet mellan läkare och patient. Ge stöd till läkaren i hur dessa frågor kan tas upp i det individuella mötet, och hur journalföringen kan ske.

Föra en dialog med samhällsaktörer som politiska partier, myndigheter, kommuner/regioner/landsting och ideella organisationer. Särskilt uppmärksamma samspelet mellan sociala faktorer, levnadsförhållanden och levnadsvanor, och hur detta bidrar till ojämlik hälsa.

I samarbete med SLS’ delegationer och kommittéer verka för:

  • Ökad forskning inom området och ökad spridning av forskningsresultat.
  • Adekvat utrymme för prevention och levnadsvanearbete inom grund- och fortbildning.
  • Dokumentation av prevention och levnadsvanearbete på ett ändamålsenligt sätt.

Utgöra länk till andra aktörer inom levnadsvaneområdet, som NCD-nätverket, Tobacco Endgame, IOGT.

Utgöra länk mellan SLS´ nämnd och det planerade tvärprofessionella projektet kring prevention och levnadsvanearbete vid kroniska sjukdomar.

Ansvara för en årlig seminariedag, där framför allt ny kunskap inom området presenteras.

2/2 Prevention

2/2 Prevention

- State of the art 2016

Boka in "Prevention - State of the art 2016" En insprirerande dag med tema prevention, övervikt och fetma.