OK

Levnadsvaneprojektet

Var med och engagera dig

Hälsosamma levnadsvanor har i samhällsdebatten och media blivit alltmer uppmärksammade. Enligt Socialstyrelsen har hälften av alla kvinnor och 65 procent av alla män minst en ohälsosam levnadsvana och minst 20 procent av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor. Socialstyrelsen tog därför 2011 fram riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Hälsofrämjande förhållningssätt ska vara en självklar del i all vård och behandling. Alla som kommer i kontakt med vården ska erbjudas råd och stöd om de har ohälsosamma levnadsvanor.

Levnadsvaneprojektet initierades 2011 av Socialdepartementet via Socialstyrelsen. En andra fas inleddes hösten 2015. Projektledare är Anna Kiessling, projektkoordinator Lilian Lindberg.

Sex delprojekt ingår i den nya satsningen:

"Stark för kirurgi - stark för livet", "Fysisk ohälsa vid psykisk sjukdom", Fysisk aktivitet för barn", Utbildningsaktiviteter och
informationsspridning samt "Interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanesamarbete vid kronisk sjukdom".

---------------------------------------------------------------------------------------

Välkommen att anmäla dig till Levnadsvanedagen 2016:
Prevention State of the Art "Hur kan hälso- och sjukvården och samhället förebygga övervikt & fetma?"

---------------------------------------------------------------------------------------

Mer information om Preventionskommittén

28/11 Preventionsdag

28/11 Preventionsdag

Alkoholen & riskpanoramat

En spännande dag där vi tittar på alkoholen ur många aspekter och sammanfattar det aktuella forskningsläget.