OK

Rapport 2016

 

Uppdrag Levnadsvaneprojektet

På uppdrag av Socialstyrelsen har SLS under åren 2011 till 2014 drivit Levnadsvaneprojektet med det övergripande syftet att stödja införandet av de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder i vården. Projektet var framgångsrikt och en god grund för prevention lades inom flera engagerade sektioner inom SLS. Projektets långsiktiga mål är att preventionsarbete och stöd för hälsosamma levnadsvanor ska bli en naturlig och viktig del av läkares arbete inom hälso- och sjukvården där det är relevant. Inom ramen för satsningen på förebyggande och tidig behandling av kroniska sjukdomar erhöll SLS statsanslag för en fortsatt implementering under 2015 och 2016.

Under 2016 har Levnadsvaneprojektet drivits i följande delprojekt:

Inom satsningen Sjukdomsförebyggande metoder:

  • Stark för kirurgi, stark för livet
  • Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa
  • Hälsosamma levnadsvanor hos barn och ungdomar
  • Utbildningsaktiviteter och informationsspridning för att öka medvetenheten om preventiva insatsers betydelse för hälsosamma levnadsvanor

Inom satsningen Bättre vård vid kroniska sjukdomar:

  • En modell för interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanesamarbete inom reumatisk vård.

Stark för kirurgi, stark för livet

Under 2016 har en metaanalys utförts avseende det vetenskapliga underlaget från interventionsstudier vid rökning och riskbruk av alkohol i samband med operation. Resultatet kommer att redovisas på SLS webb under februari 2017.

Genomgången av kirurgiska kvalitetsregister som utfördes 2015 och som visade stora brister avseende registrering av levnadsvanor har under året redovisats på en kvalitetsregisterkonferens samt vid nationella möten.

Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa

Projektet har fortsatt arbetet med att ta fram en manual som lyfter fram extra viktiga områden i levnadsvanearbetet för patienter med psykisk ohälsa.

För läkare, främst i psykiatri, primärvård och företagshälsovård, som möter patienter med psykisk ohälsa har projektet samlat kunskap om t.ex. samband mellan tobaksabstinens och påverkan på sömnen, lugnande effekt av fysisk aktivitet vid ångest och hur psykofarmaka interagerar med levnadsvanor.

Hälsosamma levnadsvanor hos barn och ungdomar

Det övergripande syftet med hälsosamma levnadsvanor hos barn och ungdomar är att konkretisera en implementeringsstrategi av de rekommendationer för fysisk aktivitet för barn och ungdomar som antogs den 2 februari 2016 och som nu finns som ett nytt kapitel i FYSS 2017. Aktiviteterna förväntas bidra till en ökad medvetenhet och kompetens för att identifiera och stötta kroniskt sjuka barn och ungdomar med ohälsosamma levnadsvanor samt överbrygga övergången från barn- till vuxenvård.

Utbildningsaktiviteter och informationsspridning för att öka medvetenheten om preventiva insatsers betydelse för hälsosamma levnadsvanor

Under Almedalsveckan 2016 arrangerades bl.a. ett seminarium. En panel diskuterade och problematiserade kring frågeställningarna; Kan levnadsvanearbete vara en framgångsfaktor för att minska ojämlikhet i hälsa? Behövs satsningar i socioekonomiskt utsatta grupper?

Under hösten 2016 anordnade projektet en workshop kring SK-kurser i levnadsvanearbete. Inbjudna var landets studierektorer för ST-utbildningar. SLS Levnadsvaneprojekt har efter denna aktivitet tagit fram ett underlag till innehåll och utformning av en kurs för delmål b2 enligt SoS målbeskrivning 2015.

Bättre vård vid kroniska sjukdomar - en modell för interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanesamarbete inom reumatisk vård

Under 2016 fokuserades arbetet på att konkretisera en praktiskt användbar modell för att underlätta och förbättra arbetet med levnadsvanor inom reumatologi. Produktion av undervisningsfilmer med fokus på levnadsvanornas betydelse vid reumatisk sjukdom pågår och kommer att färdigställas i början av 2017.

Förberedelser för arbetet med nationell spridning av modellen har gjorts för att underlätta det praktiska implementeringsarbetet som planeras pågå under 2017.

 

Projektgrupp under 2016:

Anna Kiessling, projektledare
Ann-Marie Calander
Yvonne Lowert
Roger Olsson
Jill Taube
Åsa Wetterqvist
Eva Zeisig
Lilian Lindberg, projektkoordinator