OK

Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening. Vi arbetar med frågor med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik.

Vårt huvudsakliga syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Det gör vi bland annat genom att initiera och driva viktiga samhällsfrågor genom våra medlemmar och vetenskapliga sektioner, som bidrar till utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Integritet och oberoende är fundamentet för vår verksamhet och en förutsättning för SLS samhällsroll.

SLS ska

  • driva och bevaka viktiga samhällsfrågor av betydelse för hälso- och sjukvården

  • påverka forskningens förutsättningar och prioriteringar

  • främja och bevaka förutsättningarna för läkares utbildning från grundutbildningen till fortbildning

  • främja intresset för och bistå med råd och yttranden i etiska frågor inom medicinområdet samt vara delaktigt i utarbetandet av etiska riktlinjer

Stöd till forskning
Vi främjar och utmanar utvecklingen inom hälso- och sjukvården genom att stödja god medicinsk forskning. Omkring 25 miljoner kronor delas årligen ut till våra medlemmar i form av forskningsanslag, stipendier och resebidrag.

Sektioner, lokala Läkarsällskap och associerade föreningar
Svenska Läkaresällskapet består av cirka 12 500 medlemmar i 69 sektioner, nio lokala läkarsällskap och 20 associerade föreningar. Sektionerna utgörs av medlemmar med specialistkompetens inom allt från akutsjukvård till urologi. För att fördjupa och bredda kunskaperna anordnar vi regelbundet debatter och fortbildningstillfällen över specialistområdena som till exempel Medicinska riksstämman, Sveriges största tvärvetenskapliga medicinska möte.

Du är betydelsefull
Genom ditt medlemskap stödjer och bidrar du till vår verksamhet och utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Våra sektioner och medlemmar är en betydelsefull remissinstans och samtalspartner inom medicinskt vetenskapliga och vårdpolitiska frågor. Välkommen att ansöka om medlemskap!

Frågor & förslag
Kontakta ordförande Stefan Lindgren, stefan.lindgren@med.lu.se


Boka lokal

Boka lokal

För konferens, möten och fest

Vi erbjuder unika lokaler med en tidlös elegans mitt i city.