OK

Läkarkårens vetenskapliga organsiation

Medlemmar
Svenska Läkaresällskapet har runt 12 000 medlemmar.
Medlemmarna utövar sin verksamhet inom sina delegationer, kommittéer och sektioner.

Sektioner, lokala läkaresällskapep och associerade föreningar

Läkaresällskapet består av 69 sektioner, 9 lokala läkaresällskap och
20 associerade föreningar.

Fullmäktige
Är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och deras suppleanter vilka är valda av SLS sektioner eller lokala läkaresällskap.

Delegationer
SLS har tre permanenta delegationer för: forskning, utbildning och medicinsk etik.
Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper.

Ordförande
SLS leds av dess ordförande, och nämnden är dess verkställande organ.

Nämnd
Är SLS styrelse och består av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna, samt högst sju övriga ledamöter.

AU

AU är nämndens arbetsutskott och består av SLS ordförande, vice ordförande och sekreterare samt en ledamot som nämnden utser inom sig.


Kansli
Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en kanslichef.
Härifrån styrs ekonomi, administration och huvuddelen av verksamheten.

SLS Organisation

 

Kansliets och husets öppettider sept-april
mån-tors kl. 8-16.30

fredagar kl. 8-15.30

öppettider maj-aug
mån-tors kl. 8-16

fredagar kl. 8-15

SLS har ca 12 000 medlemmar,
69 vetenskapliga sektioner, 
9 lokala läkarsällskap och
20 associerade föreningar.

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och  suppleanter valda av SLS sektioner och lokala läkarsällskap.

SLS leds av ordförande med nämnden som verkställande organ.

Nämnden är SLS styrelse och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna samt högst sju övriga ledamöter.

AU är nämndens arbetsutskott.

SLS har tre permanenta delegationer för: forskning, utbildning, och medicinsk etik. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper som utses av nämnden för att bereda och utreda olika frågor.

Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en kanslichef.