OK

SLS Delegationer

För att lyfta aktuella frågor och förbereda underlag till nämnden, Läkaresällskapets styrelse, finns tre permanenta delegationer. Ordföranden i delegationerna väljs av Fullmäktige och ingår i nämnden.

Forskningsdelegationen
Delegationenens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

Utbildningsdelegationen

Delegationen har som mål att främja läkares utbildning och ska på eget initiativ, eller på uppdrag av Sällskapets fullmäktige eller nämnd följa, bereda och ge nämnden råd och upplysningar i utbildningsfrågor med utgångspunkt från samhällets och patienternas behov.

Etikdelegationen
Delegationen bereder frågor om medicinsk etik på eget initiativ eller på uppmaning av SLS nämnd eller fullmäktige. Syftet är främja intresset för etiska frågor inom medicinen.


Detta sker dels genom att påverka utvecklingen av forskningens förutsättningar och prioriteringar i möte och diskussioner med bland annat beslutfattare, myndigheter, sjukvården och universiteten och dels genom att dela ut forsknings- och rese-
anslag. Forskningsdelegationens uppgifter omfattar både forskningspolitiskt arbete och utveckling av övergripande principer till ledning för prioriteringskommitténs fördelning av medel från SLS fonder.

SLS Organisation

 

Kansliets och husets öppettider sept-april
mån-tors kl. 8-16.30

fredagar kl. 8-15.30

öppettider maj-aug
mån-tors kl. 8-16

fredagar kl. 8-15

SLS har ca 12 000 medlemmar,
69 vetenskapliga sektioner, 
9 lokala läkarsällskap och
20 associerade föreningar.

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och  suppleanter valda av SLS sektioner och lokala läkarsällskap.

SLS leds av ordförande med nämnden som verkställande organ.

Nämnden är SLS styrelse och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna samt högst sju övriga ledamöter.

AU är nämndens arbetsutskott.

SLS har tre permanenta delegationer för: forskning, utbildning, och medicinsk etik. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper som utses av nämnden för att bereda och utreda olika frågor.

Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en kanslichef.