OK

SLS Fullmäktigemöte

 

2017-års möte äger rum tisdagen den 9 maj kl. 10-16 på SLS,
Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.


Program
09.00-10.00 Registrering och frukost
10.00-12.30 Mötesförhandlingar
12.30-13.30 Lunch
13.30-16.00 fortsatta mötesförhandlingar och eftermiddagstema: 
                    SLS idépolitiska program

Efterföljande mingel med enklare förtäring.

Innehåll: Föredragningslista, Verksamhetsplan, Budget för 2017, Förslag om inrättande av en permanent delegation, Förslag till stadgeändringar, Valberedningens förslag till val, Val av fem ledamöter till valberedning, Val av revisorer, Ansökan om att bli sektion, Ansökan om att bli associerad förening och Avsiktsförklaring om medlemskap.

  • Särskilda bilagor:

a) SLS Verksamhetsberättelse 2016
b) Diskussionsunderlag/arbetsmaterial för p. 25: SLS idépolitiska program

Kallelse med bilagor till Fullmäktigemötet 2017 (sänt 7 april enl sändlista)

Varmt välkomna!

Mer information: annie.melin@sls.se

 

Medlemmar
Svenska Läkaresällskapet har runt 12 000 medlemmar.
Medlemmarna utövar sin verksamhet inom sina delegationer, kommittéer och sektioner.

Sektioner, lokala läkaresällskapep och associerade föreningar

Läkaresällskapet består av 68 sektioner, 9 lokala läkaresällskap och
19 associerade föreningar.

Fullmäktige
Är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och deras suppleanter vilka är valda av SLS sektioner eller lokala läkaresällskap.

Delegationer
SLS har tre permanenta delegationer för: forskning, utbildning och medicinsk etik. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper.

Ordförande
SLS leds av dess ordförande, och nämnden är dess verkställande organ.

Nämnd
Är SLS styrelse och består av SLS ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna, samt högst åtta övriga ledamöter.

AU

AU är nämndens arbetsutskott och består av SLS ordförande, vice ordförande och sekreterare samt en ledamot som nämnden utser inom sig.


Kansli
Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en kanslichef.
Härifrån styrs ekonomi, administration och huvuddelen av verksamheten.

SLS Organisation

 

Kansliets och husets öppettider sept-april
mån-tors kl. 8-16.30

fredagar kl. 8-15.30

öppettider maj-aug
mån-tors kl. 8-16

fredagar kl. 8-15

SLS har ca 12 000 medlemmar,
68 vetenskapliga sektioner, 
9 lokala läkarsällskap och
19 associerade föreningar.

Fullmäktige är SLS högsta beslutande organ och består av ledamöter och  suppleanter valda av SLS sektioner och lokala läkarsällskap.

SLS leds av ordförande med nämnden som verkställande organ.

Nämnden är SLS styrelse och består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ordförande i de särskilda delegationerna samt högst sju övriga ledamöter.

AU är nämndens arbetsutskott.

SLS har tre permanenta delegationer för: forskning, utbildning, och medicinsk etik. Utöver delegationerna finns ett antal kommittéer och arbetsgrupper som utses av nämnden för att bereda och utreda olika frågor.

Kansliet har en central roll i SLS verksamhet och leds av en kanslichef.