OK

Bengt I Lindskogs språkpris


Stiftelsens avkastning används varje ojämnt årtal för ett instiftat pris, som ska främja medicinsk språkvård. Språkkommittén eller dess efterföljare framlägger förslag på enskild person eller organisation, som befunnits mest lämplig. Förslaget underställs SLS Nämnd. Diplom åtföljer priset, som utdelas på Läkaresällskapets årshögtid.

 

2015 års pris går till Magne Nylenna, Norge

Läkaresällskapet har utsett Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin, Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo, till mottagare av Bengt I Lindskogs språkpris, 30 000 kronor, 2015.

 – Stort tack för utmärkelsen, jag känner mig mycket hedrad, säger pristagaren. Av och till känner man att medicinskt språkarbete är för specialintresserade och att någon utanför Norge sett mitt engagemang för detta är både överraskande och glädjande.  

Priset belönar medicinsk språkvård och Magne Nylenna får priset för sina stora språkliga insatser för norskt och nordiskt medicinskt fackspråk i egenskap av mångårig redaktör för facklig tidskrift och som författare av medicinska lexikon.

Priset delades ut vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid tisdagen den 17 november 2015. 

Mer information
Bengt Lindskog, prisets instiftare
probelig@gmail.com, 040-46 49 50

 

2013 års pris till Björn Smedby, Uppsala
Björn Smedby är professor emeritus i hälso- och sjukvårdsforskning, läkare och expertrådgivare i Socialstyrelsen, där han bland annat haft huvudansvar för den språkliga utformningen av den svenska sjukdomsklassifikationen. Svenska Läkaresällskapet belönar honom med Bengt I Lindskogs pris för medicinsk språkvård på 20.000 kronor med motiveringen: ”för sina kompetenta, engagerade och mångsidiga insatser för vården av det medicinska språket under mer än femtio år”.

Björn Smedby har varit medlem av Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård sedan den bildades 1987 och har aktivt deltagit i utarbetandet av de riktlinjer och vägledningar som kommittén tagit fram. Priset delades ut på Läkaresällskapets Årshögtid, tisdagen den 29 oktober 2013.

Bengt I Lindskogs pris för medicinsk språkvård utdelas vartannat år till en person eller organisation som främjat den medicinska språkvården. Svenska Läkaresällskapets Nämnd beslutar om priset efter förslag från sin språkkommitté.

Mer information
Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet, 070-676 00 13
Björn Smedby, 018-12 24 65, 070-760 2645

2011 års pris till Läkartidningen
»Läkartidningen är den viktigaste medicinska facktidskriften på svenska, och har som sådan en central roll för utvecklingen av det medicinska fackspråket. Förutom en hög vetenskaplig kvalitet på införda artiklar, tar tidningen också sitt ansvar för att hålla en hög språklig nivå. Genom att slå vakt om hur medicinska facktermer ska stavas och hanteras grammatiskt, och genom att främja användningen av svensk medicinsk terminologi, bidrar Läkartidningen till god språklig sed inom hälso- och sjukvården. Tack vare detta gedigna språkliga arbete har Läkartidningen också betydelse för språkbruket i svensk medicinsk litteratur överlag.«

2009 års språkpris till Jörgen Malmquist, Höllviken
Han ”har genom sitt författarskap i både bokform och tidningsartiklar på ett förtjänstfullt och betydelsefullt sätt bidragit till att göra den medicinska terminologin tydlig och samtidigt lättillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonalen såväl som för allmänheten”.

2007 års språkpris till Henrik R. Wulff, Danmark
Henrik Wulff är före detta överläkare i internmedicin och professor i ”klinisk beslutningslære og etik”. Wulff gav 2003 ut boken ”Lægevidenskabens sprog – fra Hippokrates til vor tid”. I bokens förord påpekar författaren själv att det hittills har saknats en bok som presenterar det medicinska fackspråkets historiska utveckling och som på denna grund analyserar dagens fackspråk. Denna lucka har nu Wulff täppt till med sin spännande översikt, såvitt vi kan se den första i sin genre på ett nordiskt språk.
I detta pionjärarbete har medicinskt, språkligt och idéhistoriskt vetande ingått en sällsynt fruktbar symbios. Framställningen är saklig men ändå lättillgänglig, ofta rolig i ordets svenska mening. Wulff visar övertygande hur historien hjälper oss att bättre förstå och använda dagens terminologi och rentav att bättre skapa morgondagens. Han för grundliga diskussioner även om aktuella problem, t.ex. de klassiska termernas anpassning till våra moderna språk och engelskans inflytande på gott och ont. Wulffs arbete stärker vår hemkänsla i medicinterminologins ibland svårtillgängliga värld, vi kommer termerna in på livet genom att lära känna deras utveckling och sammanhang. Läsningen gör varje medicinare språkligt kompetentare och säkrare, men framför allt visare och lyckligare.

2005 års språkpris till Hans Nyman, Stockholm
Hans Nyman har varit SLS språkrådgivare och sekreterare i kommittén för medicinsk språkvård mellan åren 1990 och 2002. Han är fil.lic. och har under många år varit gymnasielärare i latin, grekiska och franska samt lärare i medicinsk terminologi för läkarsekreterare. Han har på Sällskapets uppdrag tillsammans med språkkommittén besvarat en stor mängd medicinska språkfrågor, ställda av både medlemmar och andra. Hans djupa och breda kunnande och hans hängivna arbete har varit en stor tillgång för språkkommittén i dess roll som expertorgan.

Hans Nyman var redaktör för och huvudförfattare till boken "Medicinens språk", vars första upplaga gavs ut år 1996. Boken är en handbok för alla med intresse för det medicinska språket och ingår som kurslitteratur under läkarsekreterarutbildningen, där han fortfarande medverkar som lärare. Han tillhör även redaktionskommittén för en kommande, ny upplaga av "Medicinens språk". I Läkartidningens språkspalt, med samma namn som boken, finns över hundra artiklar av Hans Nyman, där han med stor beläsenhet, pedagogisk finess och lågmäld humor sprider sina kunskaper till läsekretsen. Hans Nyman har efter sin pensionering fortsatt att ge kloka råd, såväl i språkkommitténs interna diskussionslista på nätet som i Läkartidningens språkspalt.

2003 års språkpris till Peter Wahlberg, Åland
Peter Wahlberg var Finska Läkaresällskapets förste representant i SLS kommitté för medicinsk språkvård, som bildades år 1987. Han avgick våren 2002 och har under alla år visat ett osedvanligt stort kunnande, intresse och engagemang för medicinska språkfrågor i allmänhet och inom det finlandssvenska språkområdet i synnerhet. Peter Wahlbergs kunnande har varit en stor tillgång för kommitténs arbete, och hans entusiasm har smittat av sig på övriga kommittéledamöter. I boken "Lääketieteen termit", som utges av det finska läkarsällskapet Duodecim, finns inte bara en svensk-finsk ordlista i slutet av boken utan också de svenska motsvarigheterna till de finska termerna efter alla centrala sökord. Peter Wahlberg har ansvarat för utformningen av de svenska termerna. Peter är numera pensionär men har ändå fortsatt att vara mycket aktiv i språkkommitténs diskussionslista på nätet där han som vanligt ger mycket kloka råd. Vi hoppas att Peter kan fortsätta med detta ideella arbete som betyder mycket för oss andra i kommittén och för dem som vi ska betjäna.

2001 års språkpris till Yngve Karlsson, Stockholm
Yngve Karlssons arbete vid Läkartidningen har alltid präglats av engagerad omsorg om det medicinska språket. Hans språkintresse gjorde honom till en viktig inspiratör för bildandet av Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård. Både inom och utom kommittén har Yngve Karlsson fungerat som idégivare och pådrivare när det gällt att värna om kvaliteten på det medicinska språket.  

1999 års språkpris till Bengt Lundh, Helsingborg
Motivering: "...för hans mångåriga engagerade arbete med medicinska läroböcker och ordböcker samt som chefredaktör för Bra Böckers Stora Läkarlexikon innebär en väsentlig insats för det medicinska språket. I en tid då många facktermer tar steget in i allmänspråket står Bengt Lundh alltid beredd att naturligt och med säker bedömning anpassa främmande termer till svenska. Bengt Lundh förenar ett brett och gediget medicinskt kunnande med en stor förmåga att pedagogiskt främja medicinsk språkvård."

1997 års språkpris till Örn Bjarnason, Reykjavik
Motivering:"...han har med stort ideellt engagemang vårdat och delvis skapat den isländska medicinterminologin. Hans arbete som redaktör för Islands läkartidning och som författare av en högklassig isländsk ordbok över medicintermer, har tjänat som förebild och inspirationskälla för andra som i Norden intresserar sig för det medicinska språket."