OK

Valberedningen

Ulf Gunnarsson, Umeå (2016-2018)

Kerstin Nilsson, Örebro (2016-2018)

Helena Nordenstedt, Stockholm (2015-2017)

Jörgen Månsson, Göteborg (2015-2017)

Kerstin Lindell, Malmö (2015-2017)

Bo Carlberg, Umeå (2013-2017)

Lise-Lotte Risö Bergerlind, Borås (2013-2017)

Årtal inom parentes = mandatperiod

SLS Valberedning

  • Valberedningen består av sju ledamöter och utser inom sig ordförande. Ledamöter väljs vid ordinarie fullmäktigemöte för en tid av två år, varvid fyra väljs udda och tre jämna år. Ledamot i valberedningen får omväljas endast en gång i följd.
  • Valberedningen ska senast tre månader före ordinarie fullmäktigemöte skriftligen inhämta sektionerans och de lokala läkaresällskapens förslag till kandidater.
  • Valberedningen ska senast 15 dagar före ordinarie möte sända förslag till de val som ska förrättas till fullmäktiges ledamöter.