OK

Frukostmöten, Tisdagsdebatter
och Konst & Läkekonst

 

Våren 2014:

 29/1 Akut ultraljud - för alla Se webb-TV>>
Making horrible doctors decent and good doctors great.
Medverkande: Christofer Muhr, Capio St Göran, Matt Dawson och Mike Mallin ger en introduktion till framtiden (mötet hölls på engelska)

18/2 Konst & Läkekonst: Albert Schweitzer Se webb-TV>>
- läkaren och fredspristagaren
Kerstin Hulter Åsberg berättar historien om Albert Schweitzer (1875–1965), doktor i filosofi, teologi och medicin.
Verksam som läkare i Lambarene, Gabon. Framstående orgelspelare och Bachkännare. Nobels fredspris 1952.Hans valspråk var ”Vördnad för livet”. Uppläsare: Christer Åsberg

11/3 Kemikalier och hälsa Se webb-TV>>
Vår moderna kultur medför att tillverkade kemikalier och andra miljögifter sprider sig på ett okontrollerat sätt, både i naturen och i inomhusmiljöer. Det blir allt svårare att undvika exponering. Kunskaperna hur detta påverkar barns och vuxnas hälsa ökar alltmer. Sambandet blir allt tydligare med reproduktiv ohälsa, cancer, astma och allergi, ADHD och andra neuropsykiatriska tillstånd, fetma, diabetes och kardiovaskulära sjukdomar.
Deltagare: Lars Lind, överläkare, professor, kardiovaskulär epidemiologi och EpiHealth, Uppsala universitet
Monica Lind, docent i miljömedicin, Arbets- och miljömedicin, Uppsalauniversitet
Olle Söder, överläkare, institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI
Ingrid Eckerman, (moderator) allmänläkare, ordförande, Läkare för Miljön

4/3 Politisk psykiatri - livsöden, musik och poesi Se webb-TV >>
Psykiatri som ett redskap för politisk repression och kontroll av människor vilka egentligen är mentalt friska brukar förknippas med Sovjetunionen. Författarna Valerij Tarsis, Joseph Brodsky samt generalen och medborgarrättskämpen Petro Grigorenko var alla offer för det sovjetiska missbruket av psykiatri. Men även diktaren Exra Pound blev ett offer för politisk psykiatri – han fick sitta inspärrad på ett mentalsjukhus i Washington på grund av sitt aktiva stöd åt Mussolini och Italien under andra världskriget. Den politiska psykiatrin är ett mörkt inslag i 1900-talets historia och en företeelse som väcker allmänna frågor om medicinens roll i förhållande till makten och läkares integritet. Några livsöden kommer att exemplifiera den politiska psykiatrins skilda uttryck.
Programmet kommer att illustreras med diktuppläsning och musikaliska inslag.
Medverkande: Anita Dahl, Bertil Wikman och Lars Sjöstrand. Kerstin Hulter Åsberg är kvällens värd.

18/3 Surgeon General och den 50-åriga kampen mot tobaksindustrin
Se webb-TV >>
Moderator: Gunilla Bolinder
SG-rapporterna – 50 års kunskapsutveckling om världens största – och mest åtgärdbara – hälsokatastrof. Hans Gilljam
Hur har SG-rapporterna påverkat det tobaksförebyggande arbetet i Sverige?  Margaretha Haglund
De medicinska behandlingsmöjligheterna under femtio år. Matz Larsson
Dags för radikalare behandling – Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025! Göran Boëthius

25/3 Kärlek i fokus - sfärernas harmoni eller bara överslag i signalsystemet?
Se webb-TV den 25 mars kl. 18 >>
Kärlek finns i så många former: Ett totalt uppgående i en annan individs väsen, en känsla bortom förnuft, tid och rum, en obändig önskan, som försätter berg. Till alla dessa sinnesupplevelser finns biokemiska korrelat. Forskarna vet hur känslostormarna förmedlas av signalsubstanser som noradrenalin, dopamin och serotonin och hur beröringseffekter medieras av oxytocin. I musiken finns även kärleken i otaliga skepnader: Från de mest älskliga, lyriska rena och förfinade kärlekssångerna till mera handfast flottarkärlek, från erotisk extas i Wagneroperor till Skogmans Kärlek på lasarett, från operans Kärlek till de tre apelsinerna till kärleken till fosterlandet, husdjuren, naturen i tyska Lieder och inte minst egenkärleken. Materialet är ändlöst. Vi har försökt göra ett subjektivt urval för att varva fysiologi och musik till en nöjsam syntes.
Sång: Gudrun Bruna, sopran
Vid pianot: Vivian Rössner Wejke
Moderator: Stephan Rössner

1/4 Om patientsäkerhet Se webb-TV den 1 april kl. 18 >>
Kommittén för säker vård arrangerar en debattkväll om aktuella frågor inom patientsäkerhetsområdet.
Riskindivider som medarbetare i vården - hur hanterar vi det?

Sammankomsten belyser hur sjukvården enligt patientsäkerhetslagen bör hantera medarbetare med dåligt beteende.
Deltagare: chefläkare Christer Andersson, Landstinget i Östergötland; avdelningschef Ewa Sunneborn, Inspektionen för Vård och Omsorg  samt överläkare Marion Lindh, kvalitets- och patientsäkerhetssakkunnig, Stockholms Läns Landsting.

8/4 Möte med minnen Se webb-TV den 8 april kl. 18 >>
Jeanette Rangner Jacobsson, konstpedagog och Intendent på Nationalmuseum, berättar om konsten och skapandets betydelse i det spännande konst-projektet "Möten med Minnen" där man efter modell från Modern Museum of Art i New York anordnar särskilda konstvisningar för personer med demens och deras anhöriga. Även Willem de Koonings konstnärskap, den världsberömde konstnären som trots Alzheimers sjukdom fortsatte att måla genom hela sjukdomsförloppet, kommer att tas upp. Johan Sundelöf kommer också medverka.

29/4 Anders Thorell - Lennanderföreläsare Se webb-TV den 29 april kl. 18 >>
"Metabola effekter av fetmakirurgi - går diabetes att operera bort?"

Anders Thorell, överläkare och forskningschef på Ersta sjukhus, professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, har tilldelats Svenska Läkaresällskapets Lennanderpris 2014.

13/5 Hur registreras cancermediciner och hur introduceras de i Sverige?
Problem och möjligheter
. Se webb-TV den 13 maj kl. 18 >> 

Introduktion.
Jonas Bergh (moderator), Professor Karolinska institutet, extern konsult/expert för LMV och EMA

Registrering av cancermediciner inom EU/Sverige. Vad fungerar väl och vilka förbättringsutrymmen finns?
Bertil Jonsson, Chairman Oncology Working Party EMA, Vice-Chairman Scientific Advice Working Party, EMA

Vilka är principerna för de hälsoekonomiska analyserna och vilka mediciner analyseras?
Sofia Walllström GD, TLV

Hur samverkar SKL, TLV och lanstingen i de hälsoekonomiska analyserna- Hur kan man göra processen snabbare och vilka är problemen?
Jan Liliemark, Professor SBU/SKL

Hur fungerar introduktionen av nya läkemedel på kliniknivå- Vad är bra och vad kan göras bättre?
Nils Wilking, Docent, verksamhetschef Region Skåne

En mycket erfaren klinisk cancerforskare som själv är drabbad av en cancersjukdom. Kan något göras  bättre vad det gäller tillgängligheten av bra cancermediciner?
Lars Påhlman, Professor em

Diskussion mellan panelmedlemmarna och frågor/interaktion med auditoriet

Det har skett en explosionsartad kunskapsutveckling avseende förståelsen av cancercellernas biologi. De senaste åren ser man också en glädjande utveckling med ett flertal nya viktiga cancermediciner med vissa fall mycket tydliga behandlingseffekter.
Sedan 2005 registreras alla mediciner för hela EU-området med en ansökan till Europeiska Läkemedelsverket (EMA)/EU. Efter att EMA har analyserat registreringsfilen och givit s.k. "positive opinion", sker det formella beslutet av kommissionen i Bryssel. Efter det beslutet är medicinerna i princip fria att användas. I flertalet europeiska länder, inklusive Sverige, har man olika strategier för hälsoekonomiska analyser syftande till en så kostnadseffektiv användning som möjligt. Man kan dock notera att Sverige jämfört med andra europeiska länder, med jämförbar levnadsstandard, över tid har haft en väsentligen långsammare introduktion även av viktiga cancermediciner. Det har även funnits stora regionala skillnader. Målsättningen med de nya hälsoekonomiska processerna är att råda bot på detta – har vi lyckats och hur är status?

Hösten 2014:

Frukostmöte på SLS fredagen den 29 augusti 2014 

Arbetsmiljö och stressrelaterad ohälsa

Svenska Läkaresällskapet bjuder in till frukostseminarium med Socialförsäkringsministern och ledande forskare för att diskutera den alarmerande ökningen av sjukskrivning för stressrelaterad ohälsa i Sverige. Den senaste forskningen om arbetsmiljö och behandling av stressrelaterad ohälsa presenteras.

Medverkande
Ulf Kristersson, Socialförsäkringsminister
Marie Åsberg, Professor i psykiatri, Karolinska Institutet
Töres Theorell, Professor Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet
Mats Lekander, Professor i hälsopsykologi, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet

Moderator: Simon Kyaga, vetenskaplig sekreterare, Svenska Läkaresällskapet

 Se webb-TV >>


Tisdagen den 2 september 2014
Women in Science


Rita Colwell föreläser om sin karriär som kvinna i vetenskapens värld och om sitt arbete som talesperson för jämställdhetsarbetet inom akademin i USA.

Panel med prof vid SU Georgia Destouni, huvudsekreterare för FORMAS, Calle Jacobsson, ansvarig för jämställdhetsintegrering VR, och professor Maria Anvret, GU som deltagit i den statliga utredningen "2011 Svart på Vitt". Vidare Mikael Almén som redogör för regeringens uppdrag till nationella genussekretariatet om Jämställdhet i statliga myndigheter "JIM" med fokus på akademin.

Moderator: Birgitta Evengård, professor, Umeå universitet

Rita Colwell, är en amerikansk mikrobiolog. Hon blev 2004 professor vid University of Maryland och Bloomberg School of Public Health vid Johns Hopkins University. Hon forskar kring hur man kan förebygga vattenburna infektionssjukdomar och förhindra spridningen av kolera.
Colwell är ledamot av National Academy of Sciences, utländsk ledamot av Bangladesh Academy of Sciences och invaldes 2003 som utländsk ledamot av svenska Vetenskaps-akademien. Hon tilldelades Stockholm Water Prize 2010.

 Se webb-TV >>16 september
Konst & Läkekonst: Att bränna sitt ljus i båda ändarna - arbetsnarkomanen och kokainisten Gösta Ekman d ä.

Medverkande: författaren Carina Burman och sångerskan Clara Gustafsson samt Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning.

23 september
Temakväll: Kvinnliga Läkare-Ada Nilsson och Fogelstadgruppen.

Albert Engströms porträtt av Ada Nilsson: Mårten Rosenqvist 
Ada Nilsson - ett porträtt: Ingela Heimann, ordförande i Kvinnliga läkares förening
Fogelstadgruppen: Ulrika Knutson, kulturjournalist

 Se webb-TV >>

2 oktober
Heldagskurs: Master Course DSM-5: Allt du behöver veta
Föreläsare: Professor David J. Kupfer, M.D., Chair of DSM-5 Task Force, American Psychiatric Association. Kursen ges på engelska.
Kursavgift: 2.900 kr/person
Kursansvarig: Simon Kyaga, Karolinska Institutet, Inst f medicinsk epidemiologi och biostatistik och Svenska Läkaresällskapet, simon.kyaga@ki.se

Utbildningsmål:
•Kunskap om de viktigaste förändringarna i diagnostiska kriterier för psykisk sjukdom i DSM-5 jämfört med DSM-IV.

•Kännedom om de förändringar i kliniska rutiner som behöver genomföras till följd av DSM-5.


7 oktober 
Nobelpriset i fysiologi eller medicin
Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2014 utdelas med ena hälften till John O´Keefe och den andra gemensamt till May-Britt Moser och Edvard I. Moser för deras upptäckter av celler som utgör ett positioneringssystem i hjärnan.
Hans Forssberg, ledamot i Nobelförsamlingen informerade 2014-års pristagare.

9 december
Nya missbruksmedel och internetdroger

Med E-handelns genombrott efter millennieskiftet skedde en kraftig expansion av utbudet och konsumtionen av nya psykoaktiva substanser eller s.k. "nätdroger" i hela västvärlden. Nätdrogerna är framtagna för att till sina effekter efterlikna klassiska rusmedel men samtidigt till sin kemiska struktur skilja sig från narkotikaklassade preparat för att kringgå befinetlig lagstiftning.

Erik Lindeman arbetar som läkare på Giftinformationscentralen där man under det senaste decenniet tagit emot en ständigt ökande mängd samtal från akutmedicinare som konfronteras med patienter som blivit sjuka av preparat som knappt någon hört talas om.

16 december  (Julsupé)
Choklad, stroke och nobelpris
Medverkande: Susanna Larsson och Simon Kyaga, KI, Stockholm

Webb-TV


2008  ·  2009  ·  2010  ·  2011

2012  ·  2013  ·  2014  ·  2015 

2016  ·  2017